Kształcenie Liderów Administracji – pilotaż

słuchacze KSAP podczas pracy warsztatowej

KSAP od prawie 30 lat kształci przyszłych liderów administracji publicznej. Szkoła posiada unikalne doświadczenia w przygotowaniu i organizacji programów, odpowiadających specyficznym potrzebom i wyzwaniom dla administracji publicznej. 

Proponowany projekt „Kształcenie Liderów Administracji” uzupełnia program rozwoju członków korpusu służby cywilnej, będąc kolejnym etapem po przewidzianej w art. 36 ustawy o służbie cywilnej - służby przygotowawczej. Jest skierowany do osób, które mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej i wykazują predyspozycje do objęcia stanowisk kierowniczych - mogą w przyszłości stać się liderami administracji.

CO OFERUJE KSAP?

 • potwierdzenie kompetencji kierowniczych w administracji
 • wizyty studyjne krajowe i zagraniczne
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych
 • dostęp do najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji
 • naukę języka angielskiego urzędniczego
 • możliwość przystąpienia do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego

Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz zadania administracji publicznej i formy ich realizacji wymagają stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Pilotażowy program kształcenia obejmuje zestaw przedmiotów uzupełniających wiedzę oraz warsztaty podnoszące kompetencje osobiste i zawodowe.

Pragnąc jak najlepiej realizować swoje zadanie ustawowe kształcenia i przygotowywania kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego) – KSAP przygotował  program kształcenia i treningu kompetencji kluczowych dla kandydatów na kierownicze stanowiska w administracji publicznej (kształcenia liderów administracji). 

W ramach programu przewidziano sprawdzenie posiadania kompetencji kierowniczych, o których mowa w art. 53 ustawy o służbie cywilnej. 

Proponowany program ma charakter kompleksowy, obejmujący swoim zakresem zdobycie aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat istoty służby cywilnej oraz funkcjonowania nowoczesnej administracji, a także zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania czasem, zespołem, projektami oraz rozwoju kompetencji osobistych. Umożliwia szersze wykorzystanie doświadczeń uczestników, uzyskanych podczas dotychczasowej pracy w sektorze administracji publicznej, bez konieczności przerywania pracy zawodowej, co niewątpliwie wpłynie na skuteczność prowadzonego procesu kształcenia. 

Ze względu na doświadczenie zawodowe grupy docelowej, realnym było przygotowanie programu o charakterze dualnym, skoncentrowanego na zdobyciu i ugruntowaniu kompetencji zarządczych oraz niezbędnym uzupełnieniu wiedzy, połączonego z pracą zawodową. Zadaniem programu jest wsparcie pracowników służby cywilnej, którzy wykazują predyspozycje do wypełniania funkcji kierowniczych. 

Udział w programie jest bezpłatny, wymagana jest jednak zgoda Dyrektora Generalnego oraz zobowiązanie uczestnika do świadczenia pracy w administracji publicznej w okresie co najmniej 1 roku po ukończeniu programu. 

Program pilotażowy może objąć do 20 osób.  

Długość i czas trwania programu

 • grudzień 2019 – lipiec 2020
 • 160 godzin dydaktycznych
 • 20 dni szkoleniowych: dwa zjazdy 5-dniowe (poniedziałek-piątek) oraz pięć zjazdów 2-dniowych (czwartek-piątek)

Dłuższe sesje szkoleniowe dają możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracji uczestników programu. Wykorzystanie różnych długości sesji w trakcie pilotażu pozwoli na ocenę ich efektywności. 

Zobacz harmonogram i program kształcenia

Wymagania formalne

Uczestnikiem programu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
 • jest członkiem korpusu służby cywilnej, zatrudnionym na czas nieokreślony, który w momencie dokonania zgłoszenia nie zajmuje wyższego stanowiska w służbie cywilnej;
 • uzyska zgodę dyrektora generalnego urzędu, w którym jest zatrudniona, na udział w programie;
 • zobowiąże się do pozostania w zatrudnieniu w służbie cywilnej przez okres co najmniej 12 miesięcy od zakończenia programu;
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;
 • wysłała formularz on-line w terminie od 15 września 2019 r. do 15 października 2019 r.;
 • dostarczyła do KSAP w wersji papierowej oryginału podpisanych oświadczeń kandydata i Dyrektora Generalnego, bezpośrednio przed egzaminem językowym.

​Rekrutacja ma charakter konkursowy i otwarty, wybór uczestników zostanie dokonany przez komisję rekrutacyjną na podstawie: formularzy zgłoszeniowych i ankiet złożonych przez kandydatów (on-line), egzaminu pisemnego z języka angielskiego a także po przeprowadzeniu oceny zintegrowanej (obejmującej badanie profilu motywacyjnego i Assessment Center). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu językowego, jest dostarczenie (do KSAP) w wersji papierowej oryginału podpisanych oświadczeń kandydata i Dyrektora Generalnego (bezpośrednio przed egzaminem).

Metody kształcenia

 • warsztaty
 • treningi
 • wykłady konwersatoryjne
 • e-learning
 • zajęcia językowe (język urzędniczy angielski w wymiarze 60 minut dziennie, możliwość przystąpienia do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego)
 • w miarę możliwości organizacyjnych wizyty studyjne w instytucjach administracji w Polsce oraz strukturach międzynarodowych – Unii Europejskiej

Fakultatywnie: sesje coachingowe, spotkania z doświadczonym pracownikami służby cywilnej (Program Mentor). 

Galeria zdjęć