Support to Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine

ukraińska flaga powiewa na wietrze

KSAP w konsorcjum z CPM Consulting Group (Łotwa, Estonia), Ecole Nationale d’Administration (Francja), SIPU Swedish Institute for Public Administration (Szwecja) oraz EURECNA (Włochy) realizowała project: Support to Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine (EuropeAid/138732/DH/SER/UA).

Cel projektu

Celem projektu była poprawa odpowiedzialności publicznej, jakości, skuteczności i wydajności ukraińskiej administracji publicznej poprzez pomoc rządowi Ukrainy w realizacji ukraińskiej Strategii Reformy Administracji Publicznej na lata 2016-2020 i jej planu wdrożenia, a także innych powiązanych dokumentów strategicznych i planów ich realizacji zgodnie z wytycznymi  OECD/SIGMA.

Główne założenia projektu

  • poprawa zdolności rządu Ukrainy do kierowania, koordynowania, wdrażania, monitorowania i raportowania procesu PAR;
  • poprawa planowania strategii oraz jakości polityki i rozwoju procesu legislacyjnego;
  • zwiększenie profesjonalizmu, skuteczności i politycznej neutralności służby cywilnej;
  • poprawa odpowiedzialności publicznej i struktury organizacyjnej administracji publicznej;
  • poprawa jakości i dostępności usług publicznych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Beneficjent projektu

Głównymi beneficjentami umowy na Ukrainie były Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy, Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Finansowanie projektu

Budżet projektu wynosił 5.249.000 euro i był finansowany ze środków UE.

Czas realizacji projektu

Projekt był realizowany od marca 2018 r. do września 2022 r.