Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne

Przy stole siedzą trzy kobiety i mężczyzna. Nie widać ich twarz. Na stole stoją filiżanki. Pan gestykuluje rękoma.

Loga Funduszy Europejskich, KSAP, Unii Europejskiej

Argonauci

  • program służył promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej.
  • projekt był wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Cel projektu

  • przeniesienie najbardziej efektywnych praktyk w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych

Forma realizacji

  • udział w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych lub tzw. job shadowing w partnerskich instytucjach
  • zapoznanie się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach UE
  • w przyszłości wdrożenie ich w macierzystym urzędzie

Adresaci projektu

Uczestnikami wizyty/job shadowing byli pracownicy administracji publicznej spełniający zestaw warunków takich jak m.in.:

  • zatrudnienie od minimum 2 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie B2 itp.

Podczas procesu oceny wniosków priorytetowo były traktowane projekty planowane do realizacji przez urzędy i uczestników zatrudnionych poza Warszawą. 

Budżet

Budżet Programu w jego fazie pilotażowej (2015/2016) wynosił 1 151 784 złotych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 086 017,13 złotych.

Strona projektu Argonauci