Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • Okładka publikacji pt. "Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru"

  Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru

  Publikacja pokonferencyjna „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru” w sposób interdyscyplinarny opisuje zjawisko konsumpcji, co pozwala wypracować adekwatne odpowiedzi na pytania o jej wpływ na przejawy i skutki współczesnego kryzysu środowiskowego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy i kultury. Od przedstawicieli nauk przyrodniczych począwszy, poprzez przedstawicieli nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, na przedstawicielach nauk humanistycznych i nauk o sztuce skończywszy.

  Pobierz
 • okładka publikacji w kolorze niebieskim.

  Jak współtworzyć nowoczesne państwo na miarę XXI wieku?

  Słuchacze XXXI Promocji stanęli wobec zadania przeprowadzenia analizy wybranych problemów dotyczących współtworzenia nowoczesnego państwa na miarę XXI wieku – tematu przewodniego warsztatów. W ramach pracy grupowej uczestnicy analizowali wskaźniki makroekonomiczne, potencjał technologiczny czy poziom zaangażowania obywatelskiego zarówno Polski, jak i innych krajów europejskich. Starali się określić atrybuty i wyznaczniki, które są niezbędnym fundamentem do budowy innowacyjnego państwa na miarę naszych czasów. Słuchacze sami wybrali przedmiot analizy, tworząc dwa zespoły, które przez kilka miesięcy pracowały nad poniższymi opracowaniami, w których zamieszczone są efekty ich pracy grupowej.

  Pobierz
 • okładka książki

  Naturalny porządek rzeczy w języku

  Książka Pawła Nowaka „Naturalny porządek rzeczy w języku” to bardzo pociągająca, interesująca, poznawczo odświeżająca praca z zakresu współczesnej komunikacji językowej. Nie do końca udało się Autorowi odejść od schematów akademickości czy „uczoności”, ale właśnie dzięki temu otrzymujemy opracowanie dobrze osadzone w tradycji badań językoznawczych i komunikologicznych, o przemyślanej strukturze, z mocno ugruntowaną siatką teoretyczno-terminologiczną, opracowanie napisane ze znawstwem, erudycją, ale i lekkością i swobodą, niewolne od atrakcyjnych metafor  i wstawek metatekstowych niepozbawionych autoironii. (z recenzji prof. Mariusza Rutkowskiego)

  Pobierz
 • Okładka publikacji w kolorze zielonym.

  Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości

  Niniejsza publikacja jest „(…) oryginalnie uporządkowaną dokumentacją aktualnych prób poszukiwania równowagi między cywilizacyjnymi aspiracjami ludzkości a ograniczonymi możliwościami przyrody w ich zaspokajaniu. Dokumentuje ona bowiem właściwe systematycznym badaniom procesów cywilizacyjnych etapy identyfikowania zjawiska paradoksu ekologicznego, rozpoznawania jego przyczyn i wreszcie próby wyznaczenia minimalnych warunków jego przezwyciężenia. (…)”. Fragment recenzji naukowej Ks. prof. ucz. dr hab. Zbigniewa Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana
  Wyszyńskiego w Warszawie.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2019

  Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie kolejnego już roku działalności Forum Zarządzania Publicznego i przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2019 r. w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych. Były one różnorodne, ponieważ dotyczyły zarówno wykorzystania w instytucjach publicznych sztucznej inteligencji, jak i docenienia zasobu, jakim są trenerzy wewnętrzni. Kolejna edycja konkursu na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych pozwoliła na prezentację kilku ciekawych i ważnych rozwiązań modernizacyjnych w sektorze publicznym.

  Pobierz
 • Nowoczesna infrastruktura jako narzędzie budowy siły i konkurencyjności Rzeczypospolitej

  Niniejsza publikacja stanowi zbiór raportów opracowanych przez

  słuchaczy XXX Promocji Irena Sendlerowa w ramach wspomnianych warsztatów.

  Zadaniem postawionym przed słuchaczami było przeprowadzenie

  analizy wybranych problemów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.

  Słuchacze tworzyli kilkuosobowe grupy, samodzielnie wybierali przedmiot

  analizy, a następnie przez kilka miesięcy pracowali nad raportem prezentującym

  efekty ich badań.

  Pobierz
 • okładka publikacji - górna część na bordowym tle tytuł publikacji, dolna część na białym tle podtytuł

  Trenerzy edukatorzy w sektorze publicznym

  Materiał kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowany w ramach projektu Erasmus+ przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski – wersja polskojęzyczna.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2018

  Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie kolejnego roku działalności Forum Zarządzania Publicznego i przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2018 roku w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych. Były to między innymi ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku urzędnika, zamówienia publiczne, różnorodność pokoleniowa.

  Pobierz
 • okładka publikacji "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS"

  Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS

  Publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem LEGIS, w szczególności kwestii, które w trakcie szkoleń budziły największe zainteresowanie, oraz tych, które były punktem wyjścia do dyskusji wokół prób wypracowania jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne. W publikacji można znaleźć zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Training Educators in the Public Sector

  Materiał kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowany w ramach projektu Erasmus+ przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski – wersja anglojęzyczna.

  Pobierz
 • Okładka książki - niebieskie tło, białe napisy.

  Dowody i argumenty w polityce publicznej

  W  publikacji zostały przedstawione prace napisane przez słuchaczy XXIX Promocji Polonia Restituta w ramach warsztatów problemowych. Stanowią one efekt pracy słuchaczy w sześciu grupach warsztatowych. Każda z nich samodzielnie wybrała jedno zagadnienie do analizy. I tak prace dotyczą następujących polityk publicznych: rodzinnej (program 500+), energetycznej (bezpieczeństwo), emigracyjnej, promocji sportu, obronnej oraz rozwoju żeglugi śródlądowej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji - na granatowym tle biały tytuł i duże czerwone liczby 1918 2018

  Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy.

  Rocznica  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi dobrą okazję do podsumowania doświadczeń naszego państwa, a także do sformułowania wniosków na przyszłość. Losy odrodzonego państwa polskiego to również dzieje jego administracji i urzędników, którzy z oddaniem oraz zaangażowaniem pełnili swoje obowiązki niezależnie od okoliczności. Dziś stawiamy sobie pytanie: jakie wyzwania stoją przed administracją i jakie zobowiązania mamy wobec przyszłych pokoleń Polaków? Nowoczesne państwo wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania struktur administracji publicznej i pracowników.

   

  Niniejsza publikacja obejmuje cztery obszary zagadnień, prezentowane w odniesieniu historycznym oraz współczesnym:
  1. aktualne wyzwania dla polskiej administracji,
  2. adekwatność struktur administracji publicznej,
  3. procedury działania i sposoby realizacji zadań publicznych,
  4. status prawny i etos kadr administracji publicznej.

  Pobierz
 • okładka publikacji - biały tytuł na granatowym tle

  Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych

  Słuchacze Promocji XXVIII Tadeusz Kościuszko, podobnie jak poprzednicy, doskonalili swoje zdolności analityczne w kolejnej edycji warsztatów problemowych w KSAP (2016/2017). W ramach jednej z pięciu powołanych przez siebie grup warsztatowych zajmowali się pracą analityczną. Każda z grup wybrała zagadnienie publiczne do „prześwietlenia”. W efekcie powstało odpowiednio pięć raportów analitycznych (policy reports), które Państwu przedstawiamy w niniejszym tomie.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2017

  Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2017 roku w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych zorganiowanch w ramach Forum Zarządzania Publicznego. Tematami spotkań były: komunikacja z obywatelami, równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym, cyberbezpieczeństwo i big data oraz innowacyjność w instytucjach publicznych.

  Pobierz
 • Okładka raportu 2013-2015, na niebieskim tle biały tytuł "Raport 2013-2015"

  Raport 2013-2015

  Raport podsumowuje działalność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2013-2015.

  Pobierz

Strony