Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • okładka raportu

  Raport 2016-2023

  Raport podsumowuje działalność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2016-2023. 

  Pobierz
 • Okładka książki

  Kryzys energetyczny: wyzwanie strategiczne dla Polski

  Kryzys energetyczny stanowi kluczowe wyzwanie strategiczne dla Polski, oddziałując na przyjmowaną politykę rozwoju nie tylko w obszarze energetyki i klimatu. Ze względu na jego cechy, kryzys energetyczny został wybrany jako temat przewodni dla XXXIV Promocji Ignacy Łukasiewicz oraz przedmiot prac podczas tzw. warsztatów problemowych – trwających przez cały okres kształcenia zajęć poświęconych strategicznej analizie wybranego zjawiska. Słuchacze KSAP, podzieleni na kilkuosobowe grupy pod opieką ekspertów-opiekunów, mieli okazję zmierzyć się z jego złożonością jako wyzwania dla państwa polskiego. Przedstawione w tym tomie opracowania stanowią efekty tych prac.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  The Synergy Effect. Mini-handbook Maxi-practice. Best practices in managing public-administration institutions

  Wersja angielska publikacji: Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej.

   

  D. Długosz

  Publikacja przeznaczona jest dla urzędników administracji publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale może służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w niej materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania. Podręcznik jest wynikiem prac warsztatowych uczestników projektu: Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt i publikacja finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; działanie 4.3.: współpraca ponadnarodowa. 

  logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej

  D. Długosz

  Publikacja przeznaczona jest dla urzędników administracji publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale może służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w niej materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania. Podręcznik jest wynikiem prac warsztatowych uczestników projektu: Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt i publikacja finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; działanie 4.3.: współpraca ponadnarodowa. 

  logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

  Pobierz
 • okładka książki - tytuł, autor i logo KSAP na granatowym tle

  Państwo i administracja wobec zagrożeń bezpieczeństwa. Ryzyka, instytucje, uwarunkowania, aktorzy, drogi wyjścia

  Ostatnie 3–4 lata uświadomiły nam, że bezpieczeństwo państwa czy nasze indywidualne nie jest stanem stałym, danym raz na zawsze. Może nawet dla zrozumienia tych zjawisk lepiej przyjąć, że są to procesy dotyczące m.in. zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego, energetycznego, a także minimalizujące ryzyka związane z zagrożeniami zewnętrznymi oraz zjawiskami migracyjnymi. Procesy, których bardzo ważnym aktorem i interesariuszem jest administracja publiczna. Przed zadaniem opisania i przeanalizowania zjawisk nadzwyczajnych, acz bardzo determinujących codzienność (administracyjną i społeczną), stanęły cztery grupy warsztatowe słuchaczy XXXIII Promocji Halina Krahelska. Nie było to przedsięwzięcie łatwe, gdyż często wymagało pionierskich ustaleń – tak na poziomie faktów, jak i często języka opisu oraz kwalifikacji zjawisk.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  30 lat w służbie publicznej

  Publikacja wydana z okazji jubileuszu 30-lecia KSAP. Podsumowaniu dotychczasowej działalności służy oś czasu, dokumentująca wybrane ważne zdarzenia w historii Szkoły. Obchody jubileuszu były również okazją do spojrzenia w przyszłość. Podczas międzynarodowej konferencji zaproszeni eksperci próbowali sformułować wskazówki jakich liderów potrzebuje administracja w przyszłości i jak wspierać rozwój takich osób. W drugiej części tego opracowania można zapoznać się z podsumowaniem sesji oraz wnioskami z tej debaty. 

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych (Coaching Toolkit)

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych dla pracowników sektora publicznego wypracowany w ramach projektu Erasmus+ „Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych” przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Grecji i Polski – wersja polska.

  Pobierz
 • Zbiór wybranych narzędzi coachingowych (Coaching Toolkit)

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych dla pracowników sektora publicznego wypracowany w ramach projektu Erasmus+ „Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych” przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Grecji i Polski – wersja anglojęzyczna.

  Pobierz
 • szara okładka z tytułem publikacji

  Language rights of the citizen of the European Union

  Publikacja Anety Skorupy-Wulczyńskiej poświęcona jest zagadnieniu praw językowych obywatela Unii Europejskiej z perspektywy polityki językowej i porządku lingwistycznego Unii „zjednoczonej w różnorodności” oraz ochrony praw podstawowych. Praca została napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Barcza oraz dr. Łukasza Wardyna – tego drugiego występującego w roli promotora pomocniczego.

  Pobierz
 • granatowa okładka z tytułem "Technologia w walce z wyzwaniami współczesnego świata"

  Technologia w walce z wyzwaniami współczesnego świata

  Słuchacze XXXII Promocji stanęli wobec zadania poszukiwania i analizy rozwiązań cyfrowych, które mogą wspierać Polskę w walce z jednymi z największych wyzwań współczesnego świata – migracją oraz suszą. Podjęty przez pierwszą grupę temat Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w celu usprawnienia polityki migracyjnej RP. Rekomendacje dla Polski jest szczególnie istotny przez pryzmat ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce na wschodniej granicy Polski, ale także w kontekście wielu fal migracji, które na przestrzeni lat przetaczały się przez kraje Unii Europejskiej. Druga grupa warsztatowa podjęła analizę tematu Technologiczne innowacje w dziedzinie rolnictwa w zakresie walki z niedoborami wody oraz przeciwdziałania skutkom suszy. Rekomendacje dla Polski, który jest szczególnie istotny w obliczu zmian klimatu i postępującego ocieplania się naszej planety.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Ochrona zabytków – aspekty materialnoprawne i procesowe

  Praktyczny przewodnik po aspektach prawnych związanych z funkcjonowaniem organów ochrony zabytków w Polsce, odpowiadający aktualnym wyzwaniom służb konserwatorskich. Publikacja zwiera przede wszystkim rozważania dotyczące aktualnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu ochrony zabytków. Przedstawia zarówno zagadnienia materialne, jak i procesowe, przybliżając nie tylko kwestie związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ale również odnosi się do konkretnych postępowań prowadzonych w sprawach z zakresu ochrony zabytków. Publikacja została uzupełniona o bardzo istotną w działaniu administracji część odnoszącą się do kompetencji miękkich pracowników służb konserwatorskich, która będzie ważnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu urzędów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji pt. "Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru"

  Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru

  Publikacja pokonferencyjna „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru” w sposób interdyscyplinarny opisuje zjawisko konsumpcji, co pozwala wypracować adekwatne odpowiedzi na pytania o jej wpływ na przejawy i skutki współczesnego kryzysu środowiskowego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy i kultury. Od przedstawicieli nauk przyrodniczych począwszy, poprzez przedstawicieli nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, na przedstawicielach nauk humanistycznych i nauk o sztuce skończywszy.

  Pobierz
 • okładka publikacji w kolorze niebieskim.

  Jak współtworzyć nowoczesne państwo na miarę XXI wieku?

  Słuchacze XXXI Promocji stanęli wobec zadania przeprowadzenia analizy wybranych problemów dotyczących współtworzenia nowoczesnego państwa na miarę XXI wieku – tematu przewodniego warsztatów. W ramach pracy grupowej uczestnicy analizowali wskaźniki makroekonomiczne, potencjał technologiczny czy poziom zaangażowania obywatelskiego zarówno Polski, jak i innych krajów europejskich. Starali się określić atrybuty i wyznaczniki, które są niezbędnym fundamentem do budowy innowacyjnego państwa na miarę naszych czasów. Słuchacze sami wybrali przedmiot analizy, tworząc dwa zespoły, które przez kilka miesięcy pracowały nad poniższymi opracowaniami, w których zamieszczone są efekty ich pracy grupowej.

  Pobierz
 • okładka książki

  Naturalny porządek rzeczy w języku

  Książka Pawła Nowaka „Naturalny porządek rzeczy w języku” to bardzo pociągająca, interesująca, poznawczo odświeżająca praca z zakresu współczesnej komunikacji językowej. Nie do końca udało się Autorowi odejść od schematów akademickości czy „uczoności”, ale właśnie dzięki temu otrzymujemy opracowanie dobrze osadzone w tradycji badań językoznawczych i komunikologicznych, o przemyślanej strukturze, z mocno ugruntowaną siatką teoretyczno-terminologiczną, opracowanie napisane ze znawstwem, erudycją, ale i lekkością i swobodą, niewolne od atrakcyjnych metafor  i wstawek metatekstowych niepozbawionych autoironii. (z recenzji prof. Mariusza Rutkowskiego)

  Pobierz
 • Okładka publikacji w kolorze zielonym.

  Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości

  Niniejsza publikacja jest „(…) oryginalnie uporządkowaną dokumentacją aktualnych prób poszukiwania równowagi między cywilizacyjnymi aspiracjami ludzkości a ograniczonymi możliwościami przyrody w ich zaspokajaniu. Dokumentuje ona bowiem właściwe systematycznym badaniom procesów cywilizacyjnych etapy identyfikowania zjawiska paradoksu ekologicznego, rozpoznawania jego przyczyn i wreszcie próby wyznaczenia minimalnych warunków jego przezwyciężenia. (…)”. Fragment recenzji naukowej Ks. prof. ucz. dr hab. Zbigniewa Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana
  Wyszyńskiego w Warszawie.

  Pobierz

Strony