Wytyczne dla autorów publikacji

grzbiety encyklopedii stojących obok siebie

Wytyczne dla autorów publikacji wydawanych przez Wydawnictwo KSAP

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy autorami a wydawcą prosimy uwzględnić podane wskazówki.

 1. Autorzy wszystkich publikacji zobowiązani są do przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystując fragmenty pracy innego autora, zobowiązani są do podania źródeł cytowanych fragmentów pracy oraz, gdy to konieczne, do uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 2. Prosimy o następujące przygotowanie wersji elektronicznej materiału:
  • tekst – w edytorze tekstu Microsoft Office Word dla Windows,
  • rysunki – najchętniej w formie wektorowej (źródłowe pliki rysunków) w dostępnych programach (np. Corel 11, Photoshop itp.) lub w wersji edytowalnej (w programach Word, Excel), a nie w postaci zdjęć,
  • zdjęcia – najchętniej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego w możliwie najwyższej rozdzielczości (tif, jpg), ewentualnie skany z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 3. Jeżeli publikacja składa się z tekstów wielu autorów, nad spójnością merytoryczną całości czuwa redaktor naukowy.
 4. Redaktor naukowy publikacji przekazuje do wydawnictwa wszystkie teksty, w tym wstęp do publikacji, w wersji elektronicznej.
 5. Zawartość pracy: strona tytułowa, spis treści, wstęp/wprowadzenie, tekst główny z przypisami, podsumowanie/zakończenie, literatura.
 6. Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z obowiązującą normą matematyczną. Prosimy pamiętać o obowiązku stosowania układu jednostek SI. Pismem pochyłym (kursywą) zapisujemy m.in.: litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne; oznaczenia funkcji; oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach górnych i dolnych. Pismem prostym zapisujemy: liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach; litery greckie, także w zapisie matematycznym; skróty jednostek miar; skróty złożone z dwu lub większej liczby liter, stałe symbole funkcyjne.
 7. Każdy rysunek i tabela powinny mieć podpis przed rysunkiem i tabelą, a źródło pod. Informacji o źródle można nie podawać jedynie wtedy, gdy wszystkie tabele i rysunki pochodzą od autora dzieła i wynika to wyraźnie z tekstu.
 8.  Rysunki i tabele można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Prosimy pamiętać o wykonywaniu rysunków zgodnie z obowiązującymi normami. Rysunki muszą być czytelne i wyraźne. Czytelność rysunków powinna być uzyskana poprzez zróżnicowanie grubości linii. Opisy rysunków należy ujednolicić i dostosować do wielkości rysunków. Słupki można wypełniać skontrastowanymi tłami lub różnymi efektami wypełnienia, np. deseniami, a kolorowe krzywe zamieniać na linie różnego typu i kształtu (ciągła, przerywana, cienka, gruba). Na wykresach, rysunkach i schematach opis tekstowy należy upraszczać do niezbędnego minimum. Można go zastępować oznaczeniami (np. 1, 2, 3... lub a, b, c...). Wszelkie objaśnienia należy umieszczać w podpisie, ewentualnie w legendzie pod rysunkiem. Prosimy nie stosować pogrubień. Na końcu podpisów do rysunków i tabel nie stawiać kropek. Rysunki, wykresy i schematy prosimy dołączyć w wersji oryginalnej (plikach źródłowych). Jeśli grafik jest wykonana w innym programie niż Word, prosimy o dołączeniu pliku źródłowego. Prosimy nie dostarczać plików graficznych ściągniętych z Internetu ze względu na ich bardzo małą rozdzielczość (72 dpi), uniemożliwiającą poprawne ich wydrukowanie (wymagana 300 dpi).
 9. W tekście przypisy należy wstawiać za pomocą opcji: wstaw przypis dolny.
 10. W pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolitą numerację rysunków, wzorów i tablic oraz jednolitą skalę rysunków. Za jednolitą strukturę pracy odpowiada redaktor naukowy.
 11. Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi, prosimy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. W pracach zbiorowych wybrany porządek określa redaktor naukowy.
 12. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać:
  • w przypadku książek – nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy zapisany kursywą, ewentualnie numer tomu lub części, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania,
   np. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN, Warszawa 1990;
  • w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej – nazwisko i pierwszą literę imienia autora rozdziału, tytuł rozdziału zapisany kursywą, przyimek „w” umieszczony w nawiasie kwadratowym, pierwszą literę imienia i nazwisko redaktora książki z dopiskiem (red.) w nawiasie, pełny tytuł książki zapisany kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
   np. Kowalski T., Wprowadzenie do ekonomiki mediów [w:] B. Jung (red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001;
  • w przypadku rozdziału z książki w pracy jednego autora – nazwisko i pierwsze litery imienia autora, tytuł rozdziału zapisany kursywą, przyimek „w” umieszczony w nawiasie kwadratowym, „idem” lub „tegoż” bądź „eadem” lub „tejże”, pełny tytuł książki zapisany kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
   np. Głowiński M., O intertekstualności [w:] idem, Poetyka i okolice, Warszawa 1992;
  • w przypadku czasopism – nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu zapisany kursywą, nazwę czasopisma podaną w cudzysłowie, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron, wszystkie człony tytułu czasopisma (z wyjątkiem spójników i przyimków) zapisujemy wielką literą,
   np. Wandycz S., Słuchanie ze zrozumieniem, „Anglofan” 2004, nr 2 (4);
  • w przypadku publikacji obcojęzycznych obowiązują te same zasady tworzenia opisów bibliograficznych, z tym, że należy stosować w nich skróty właściwe dla danego języka. W języku polskim zapisujemy jedynie przyimek „w” poprzedzający tytuł książki, a także skrót „s.” oznaczający strony,
   np. Reich N., Legal Protection of Individual and Collective Consumer Interests [w:] Micklitz H.W., Reich N., The Basics of European Consumer Law, Intersentia, Macau 2007, s. 366;
  • w przypadku publikacji internetowych (np. artykułów w formie PDF) – opis bibliograficzny sporządzamy tak samo, jednak na końcu należy podać także adres www oraz datę dostępu do strony,
   np. Sobielga J., Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – aspekty prakseologiczne, EBIB 2010 nr 8 (117), http://www.ebib.info/2010/117/a.php?Sobielga [dostęp: 19 XII 2010].
  • w przypadku stron internetowych – należy podać nazwę strony, adres www strony oraz datę dostępu do niej,
   np. Filmowo, www.filmowo.net/cytaty [dostęp: 14.03.2016].
 13. Biliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora pracy. Bibliografię należy podzielić. Podział zależy od redaktora naukowego, który określa zasady podziału bibliografii dla wszystkich autorów. Podział może wyglądać następująco:
  • Literatura przedmiotu
  • Akty prawne
  • Artykuły prasowe
  • Publikacje elektroniczne
  • Źródła internetowe
 14. Przypisy dolne należy sporządzać według tych samych zasad co opisy bibliograficzne, z tą różnicą, że na końcu przypisu podajemy zakres stron,
  np. Wheeler S.G., Typografia komputerowa, Exit, Warszawa 1997, s. 20-35.
 15. W przypisach i opisach bibliograficznych można stosować łacińskie bądź polskie skróty: „op. cit./dz. czyt.”, „idem/tegoż” lub „eadem/tejże” oraz „ibidem/tamże”, jednak należy konsekwentnie w całej pracy używać jednej konwencji.
 16. Skrótu „op. cit.” bądź „dz. cyt.” używamy w sytuacji, gdy dana pozycja jest cytowana więcej niż raz. Przy każdym kolejnym zacytowaniu, zastępujemy nim tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Jeśli w bibliografii znajduje się więcej publikacji jednego autora, w przypisie podajemy początek tytułu zakończony wielokropkiem, następnie skrót „op. cit./dz. cyt.”, a potem zakres stron.Przykłady:
  • gdy cytujemy po raz pierwszy:
   N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 20-21
  • gdy cytujemy po raz kolejny i jest to jedyna pozycja danego autora w bibliografii:
   N. Piercy, op. cit., s. 35
  • gdy cytujemy po raz kolejny, jednak w bibliografii mamy więcej publikacji danego autora:
   N. Piercy, Marketing…, op. cit., s. 40-42
 17. Znaki interpunkcyjne (kropkę, przecinek, dwukropek) umieszcza się po zamknięciu cudzysłowu, a nie przed nim, jak też po numerze przypisu, a nie przed nim.
 18. Prace złożone do wydawnictwa powinny być wcześniej dokładnie sczytane i sprawdzone przez autorów.
 19. Wszelkie większe zmiany w tekście i w jego strukturze mogą zostać wprowadzone jedynie przed redakcją językową teksów.
 20. Autor/autorzy dostają swoje prace do autoryzacji po redakcji językowej.
 21. Po złożeniu tekstu przez grafika nie ma możliwości wprowadzenia większych zmian w tekście i w jego strukturze.