Profil Absolwenta

Przygotowując do pełnienia roli profesjonalnego urzędnika i menedżera w nowoczesnej administracji dużą wagę przywiązujemy nie tylko do przekazywania wiedzy, ale także do kształtowania postaw i kompetencji osobistych słuchaczy. W trakcie kształcenia dążymy do tego aby nasi absolwenci w jak najwyższym stopniu posiadali cechy oraz prezentowali postawy składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej oraz wymagań i predyspozycji niezbędnych do pracy na wyższych stanowiskach w służbie publicznej. 

1. Godne Zachowanie

Absolwent KSAP wykazuje się postawą etyczną, prawością i lojalnością. Szanuje godność innych osób. Dotrzymuje złożonych obietnic i zobowiązań. Szanuje cudzą własność, przestrzega procedur i ustalonych zasad. Jest gotowy do uczciwej rywalizacji i uznania cudzych osiągnięć. Unika zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na jego wizerunek i instytucji, którą reprezentuje. Kontroluje własne emocje i zachowania.

2. Służba Publiczna

Absolwent KSAP rozumie ideę dobra wspólnego. Jest gotowy zaangażować się w pracę przynoszącą korzyści inne niż własne. Pragnie służyć Polsce oraz tworzyć pozytywny wizerunek państwa w kraju i na świecie. Jest zorientowany na dobro ogólne, pomoc społeczną, działanie kulturo- i opiniotwórcze. Umie zainicjować działanie w tym zakresie, przekonać do niego innych, stworzyć sprzyjające warunki jego realizacji, zorganizować je i przeprowadzić.

3. Odpowiedzialność

Absolwent KSAP podejmuje działania w sposób przemyślany, umie określić ich cel i planowany przebieg, a także przewidzieć konsekwencje i ewentualne ryzyko z nimi związane. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji własnych błędów i podejmowania działania na rzecz ich naprawy.

4. Współpraca i relacje z ludźmi

Absolwent KSAP lubi i potrafi współpracować z ludźmi, co przejawia się, między innymi, wykazywaniem zainteresowania potrzebami innych, gotowością do pomagania, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, dbaniem o relacje i atmosferę. Nie dąży przy tym do wyróżniania swojej pozycji na tle innych. Jest w stanie zrezygnować z własnych korzyści i potrzeb na rzecz korzyści i potrzeb zespołu. Jest zorientowany na jak najlepszą realizację powierzonego grupie zadania, ma poczucie współodpowiedzialności za pracę wykonaną z zespołem.

Potrafi utrzymywać pozytywne relacje z otoczeniem. Nie inicjuje sytuacji konfliktowych, a gdy już się w nich znajdzie – szuka porozumienia. Nie przejawia tendencji do nadmiernej i nieuzasadnionej krytyki względem innych. Uwzględnia prawa i odczucia innych osób w codziennych relacjach z nimi.  

5. Komunikacja

Absolwent KSAP posiada bardzo wysokie umiejętności komunikowania się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, z orientacją na bycie rozumianym i poprawne, pełne rozumienie innych. Dba o język, zarówno w kwestii poprawności, jak i kultury komunikacji. Uczestnicząc w dyskusji umie prezentować swoje opinie w sposób uporządkowany, szanuje możliwość wypowiadania się innych uczestników. Trzyma się tematu i celu dyskusji. Nie narzuca swojego zdania. Wypowiada się w sposób elokwentny.

6. Zaangażowanie w pracę

Absolwent KSAP jest zorientowany na działanie, odporny na zniechęcenie w wyniku napotkanych trudności lub zniechęcania przez innych. Jednocześnie potrafić docenić każdą korzyść pochodzącą z działania, a nie jedynie tę, która oznacza pełne osiągnięcie celu. Jest cierpliwy w oczekiwaniu na efekt podjętych działań.

Jest otwarty na zmiany i nowości. Angażuje się w nowe działania, nowe metody pracy i relacje. Chętnie uczy się nowych rzeczy. Wspiera wprowadzone zmiany, nawet gdy nie jest ich inicjatorem. Samodzielnie wskazuje możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań, poprawienia stanu rzeczy, optymalizacji. Umie wyjść poza utarte schematy oraz postrzegać rzeczywistość w nietypowej, nowatorskiej perspektywie. Jednocześnie umie w sposób naturalny pobudzić do działania innych ludzi. W sytuacjach stresujących potrafi działać konstruktywnie i zachowywać się w sposób opanowany.

Akceptuje pracę w sformalizowanej instytucji, z wytyczoną hierarchią, formalnymi relacjami, stałymi zasadami pracy, dużą dozą dokumentów i biurokracji.

7. Rzetelność

Absolwent KSAP umie dobrze organizować własną pracę. Zadania wykonuje rzetelnie, skrupulatnie i terminowo, bez konieczności nadmiernego nadzoru. Szanuje czas innych osób, poprzez punktualne przybywanie na spotkania.