Władze KSAP

Na zdjęciu dyrektor Wojciech Federczyk, w tle regały z książkami

Dyrektor Wojciech Federczyk

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów panią Beatę Szydło na stanowisko Dyrektora KSAP 8 października 2016 r.

Dr nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze - na stanowiskach kierowniczych zarówno w służbie cywilnej (MSWiA) jak też w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji. Prowadził także badania statutowe w europejskich ośrodkach naukowych Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Speyer), Humboldt Universität (Berlin) oraz Karl-Franzens-Universität (Graz). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor podręczników do nauki administracji oraz postępowania administracyjnego.

Na zdjęciu dyrektor Sylwia Ojdym, w tle regały z książkami

Zastępca Dyrektora Sylwia Ojdym

Powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora KSAP 2 listopada 2016 r.

Z wykształcenia jest prawnikiem - w 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, ukończyła Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej. Od 2007 r. była wicedyrektorem tego Departamentu, odpowiadając przede wszystkim za system raportowania pomocy publicznej udzielanej w Polsce. W ramach wykonywania obowiązków służbowych wicedyrektora w UOKiK wielokrotnie uczestniczyła w przygotowaniu stanowisk polskiego rządu w odniesieniu do projektów prawa UE dotyczących pomocy publicznej, a następnie prezentowała te stanowiska na spotkaniach wielostronnych.

Ma też za sobą doświadczenie w pracy w instytucjach unijnych - w latach 2005 i 2006 pracowała jako stażysta, a następnie pracownik kontraktowy w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Jest również wykładowcą Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej w SGH.

 

Rada KSAP

Rada Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest organem wnioskującym, doradczym i opiniującym. Wspiera realizację misji KSAP w zakresie rozwoju i kierunków działania Szkoły, a także czuwa nad zgodnością programu z potrzebami i wyzwaniami administracji publicznej w Polsce.

Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady należy:

 • opiniowanie kierunków działania Szkoły, ogólnych zasad rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także funkcjonowania i wyników działalności Szkoły,
 • rekomendowanie zmian i przedstawianie propozycji we wskazanym wyżej zakresie,
 • określanie organizacji i trybu działania Rady.

Skład Rady 

Radę tworzą przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej, ministrowie określonych resortów, a także wybitni przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej:

 • Minister właściwy ds. administracji publicznej – Mariusz Kamiński
 • Minister właściwy ds. finansów publicznych – Magdalena Rzeczkowska
 • Minister właściwy ds. spraw zagranicznych – Zbigniew Rau
 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – Przemysław Czarnek 
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk
 • Szef Służby Cywilnej – Dobrosław Dowiat-Urbański
 • Przewodniczący Rady Służby Publicznej – Zdzisław Sipiera
 • Szef Kancelarii Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak-Bandych
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Marian Banaś
 • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Jacek Chlebny

Przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję:

 • Marek Ast
 • dr hab. Zbigniew Cieślak
 • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz
 • dr hab. Radosław Koszewski
 • dr Jędrzej Jan Kotarski
 • dr hab. Izabela Kowalik
 • Marcin Martyniak
 • Piotr Muller
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat
 • dr Marcin Romanowski
 • Krzysztof Krzyżanowski
 • dr Krzysztof Wąsowski 
 • dr hab. Marcin Wielec
 • dr hab. Andrzej Zybertowicz