Władze KSAP

Dyrektor Małgorzata Bywanis-Jodlińska

Powołana przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na stanowisko Dyrektora KSAP 13 czerwca 2024 r.

Rada KSAP

Rada Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest organem wnioskującym, doradczym i opiniującym. Wspiera realizację misji KSAP w zakresie rozwoju i kierunków działania Szkoły, a także czuwa nad zgodnością programu z potrzebami i wyzwaniami administracji publicznej w Polsce.

Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady należy:

 • opiniowanie kierunków działania Szkoły, ogólnych zasad rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także funkcjonowania i wyników działalności Szkoły,
 • rekomendowanie zmian i przedstawianie propozycji we wskazanym wyżej zakresie,
 • określanie organizacji i trybu działania Rady.

Skład Rady 

Radę tworzą przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej, ministrowie określonych resortów, a także wybitni przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej:

 • Minister właściwy ds. administracji publicznej – Tomasz Siemoniak
 • Minister właściwy ds. finansów publicznych – Andrzej Domański
 • Minister właściwy ds. spraw zagranicznych – Radosław Sikorski
 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – Dariusz Wieczorek
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jan Grabiec
 • Szef Służby Cywilnej – Anita Noskowska-Piątkowska
 • Przewodniczący Rady Służby Publicznej – Maria Małgorzata Janyska
 • Szef Kancelarii Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak-Bandych
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Marian Banaś
 • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Jacek Chlebny