Deklaracja Dostępności

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ksap.gov.pl .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:

 • Na stronie znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Niektóre elementy strony mogą nie spełniać kryterium kontrastu.
 • Po zwiększeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w pionie i poziomie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-13
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-12-01

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Tymińska, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@ksap.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
22 60 80 114
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa 

Do budynku KSAP można wejść wejściem głównym od ul. Wawelskiej lub – po wcześniejszym zgłoszeniu – wjeżdżając przez bramę na dziedziniec KSAP od ul. Reja.

Wejście główne prowadzi do holu parteru bezpośrednio z chodnika publicznego.

Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).

Szerokość drzwi wejściowych (zewnętrznych) umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku. Drzwi nie są sterowane automatycznie.  Po ich lewej stronie zainstalowano dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. W przypadku jakichkolwiek problemów zadzwoń na recepcję: 22 60 80 100.

W przypadku chęci wejścia do KSAP od strony dziedzińca osoby poruszającej się na wózku (lub mającej trudności w poruszaniu się po schodach)  konieczne jest rozłożenie specjalnej platformy niwelującej stopnie – stąd też konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru.

Wjazd na dziedziniec KSAP znajduje się na tyłach budynku, od ul. Reja.

UWAGA! ul. Reja jest jednokierunkowa (wjazd wyłącznie od strony ul. Raszyńskiej).

Jeśli zgłosiłeś potrzebę zaparkowania samochodu na dziedzińcu KSAP oraz otrzymałeś od nas potwierdzenie, podjedź pod bramę znajdującą się przy ul. Reja (po prawej stronie) i poczekaj aż portier otworzy bramę. W przypadku jakichkolwiek problemów z wjazdem zadzwoń na recepcję: 22 60 80 100.

 • Budynek jest wyposażony w system urządzeń (wind, dźwig, podnośnik, platforma), dzięki którym można dostać się na każdą kondygnację. 
 • W holu głównym znajduje się recepcja wyposażona w oznakowaną piktogramem pętlę indukcyjną.
 • Osoba poruszająca się na wózku (lub mająca trudności w poruszaniu się po schodach) aby dostać się do auli, sali wykładowej oraz pokoi biurowych znajdujących się na poziomie 0, a także aby dostać się na poziomy 1-3 musi najpierw zjechać dźwigiem dla osób z niepełnosprawnościami na poziom minus 1, z którego dostępna jest winda prowadząca na te poziomy. 
 • Na poziomie minus 1 znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz szatnia.

Funkcje poszczególnych kondygnacji

 • Poziom minus 1
  • szatnia
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
  • winda dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • Poziom 0
  • recepcja
  • dźwig dla osób z niepełnosprawnościami
  • bufet
  • aula wykładowa
  • sala wykładowa
  • pokoje biurowe
 • Poziom 1
  • sale wykładowe
  • pokoje biurowe
  • toalety
 • Poziom 2
  • sale wykładowe
  • biblioteka
  • pokoje biurowe
  • toalety
 • Poziom 3
  • sale wykładowe
  • toalety

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dostępny KSAP