Regulamin wydawniczy

otwarta książka, na niej pióro wieczne, pod spodem otwarty zeszyt

Warunki przyjęcia tekstu do publikacji w Wydawnictwie KSAP

 1. Do publikacji mogą być przyjęte teksty w szczególności z następujących dziedzin:
  1. nauk humanistycznych, w tym w szczególności:
   1. filozofii
   2. historii
   3. językoznawstwa
   4. nauki o kulturze i religii
  2. nauk społecznych, w tym w szczególności:
   1. ekonomii i finansów
   2. geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej
   3. nauki o bezpieczeństwie
   4. nauki o komunikacji społecznej i mediach
   5. nauki o polityce i administracji
   6. nauki o zarządzaniu i jakości
   7. nauk prawnych
   8. nauk socjologicznych
   9. prawa kanonicznego
   10. psychologii
     
 2. Każdy tekst przedłożony do publikacji weryfikowany jest na dwóch etapach:
  1. wewnętrznie (w ramach KSAP) – ocena zgodności przedłożonego tekstu z:
   1. profilem wydawnictwa;
   2. wymogami technicznymi i formalnymi;
  2. merytorycznie – ocena tekstu przez ekspertów wskazanych przez Wydawnictwo, będących specjalistami w danej dziedzinie.

Brak pozytywnej oceny na którymkolwiek z w.w. etapów uniemożliwia publikację przedłożonego tekstu.

 1. Przedłożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na:
  1. przekazanie tekstu do recenzji;
  2. wyrażenie zgody na publikację tekstu w wersji papierowej i elektronicznej;
  3. opracowanie redakcyjne oraz skracanie tekstu zaakceptowanego do druku.
    
 2. Przedłożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem autora że:
  1. przedłożony tekst jest oryginalny oraz w sposób rzetelny i przejrzysty prezentuje wyniki badań (autora) w przyjętym obszarze, nie naruszając przy tym praw autorskich innych osób;
  2. odniesienia do prac i badań innych autorów są wyraźnie wskazane, opatrzone przypisami, uwzględnione w bibliografii;
  3. nadesłany tekst jest w całości jego dziełem lub w przypadku kilku autorów, niezbędne jest podanie ich nazwisk oraz określenie charakteru oraz stopnia ich udziału/wkładu w powstałą publikację;
  4. autorowi przysługują wyłączne i nieograniczone terytorialnie i czasowo wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa te są wolne od ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;
  5. jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu, oraz że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich;
  6. nie zostały zgłoszone w stosunku do utworu żadne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich do utworu;
  7. ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
  8. zobowiązuje się do nieprzedstawiania tekstu przedłożonego do publikacji, równocześnie w innym Wydawnictwie krajowym lub zagranicznym;
  9. zobowiązuje się do ujawnienia, wraz ze złożeniem tekstu przeznaczonego do publikacji, następujących informacji: granty, honoraria, inne formy finansowania (należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy);
  10. zobowiązuje się do dokonania w tekście niezbędnych zmian, wskazanych przez Wydawnictwo, w celu dokonania publikacji;
  11. zobowiązuje się do przekazania Wydawnictwu praw autorskich niezbędnych do opublikowania pracy.
    
 3. Wydawnictwo strzeże przestrzegania standardów wydawniczych i zasad etyki wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org). W tym zakresie w szczególności Wydawnictwo ma prawo:
  1. wycofać publikację także po jej wydaniu jeżeli:
   1. istnieją niepodważalne dowody świadczące o fałszowaniu danych,
   2. tekst obarczony jest istotnymi błędami,
   3. nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej;
  2. w przypadku stwierdzenia naruszeń, poinformować o nich inne instytucje/ ośrodki naukowe.
    
 4. Wydawnictwo oświadcza, że stanowiska/opinie wyrażone w publikowanych tekstach, nie są oficjalnym stanowiskiem KSAP, a jedynie wyrażają stanowisko ich Autorów.

Procedura wydawnicza KSAP

Proponowany do publikacji tekst powinien być przesłany do Wydawnictwa KSAP w wersji:

 • papierowej na adres:
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • elektronicznej na: wydawnictwo@ksap.gov.pl

Z wnioskiem o publikację tekstu może zgłosić się autor, jeden ze współautorów, jeśli pozostali współautorzy wyrażają na to zgodę lub inna osoba posiadająca prawa autorskie do tekstu. 

Do publikacji mogą być przyjęte teksty, w szczególności z następujących dziedzin: nauk społecznych, w tym w szczególności: nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauk socjologicznych, psychologii, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, nauki o bezpieczeństwie, prawa kanonicznego, nauki o komunikacji społecznej i mediach. Jak również nauk humanistycznych, w tym w szczególności: filozofii, historii, językoznawstwa, nauki o kulturze i religii.

Każdy tekst przedłożony do publikacji weryfikowany jest w pierwszej kolejności w procedurze wewnętrznej (w ramach KSAP). Na tym etapie ocenie podlega zgodność przedłożonego tekstu z:

 • profilem wydawnictwa,
 • wymogami technicznymi i formalnym.

Brak pozytywnej oceny uniemożliwia publikację przedłożonego tekstu.

Po pozytywnej ocenie wstępnej, autor/ autorzy tekstu składają stosowne oświadczenia przewidziane regulaminem wydawniczym KSAP.

Kolejnym etapem jest merytoryczna ocena tekstu przez ekspertów wskazanych przez Wydawnictwo, będących specjalistami w danej dziedzinie.

Brak pozytywnej oceny uniemożliwia publikację przedłożonego tekstu.

Przedłożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na:

 • przekazanie tekstu do recenzji;
 • wyrażenie zgody na publikację tekstu w wersji papierowej i elektronicznej;
 • opracowanie redakcyjne oraz skracanie tekstu zaakceptowanego do druku.

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą odpowiednio do potrzeb: opracowanie redakcyjne, skład i łamanie, korekta językowa, korekta techniczna, projekt okładki i finalny druk lub publikacja w wersji elektronicznej.

Podczas tego procesu wydawnictwo strzeże przestrzegania standardów wydawniczych i zasad etyki wypracowane przez Committee on Publication. W tym zakresie w szczególności Wydawnictwo ma prawo:

 • wycofać publikację także po jej wydaniu jeżeli:
  • istnieją niepodważalne dowody świadczące o fałszowaniu danych,
  • tekst obarczony jest istotnymi błędami,
  • nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej;
 • w przypadku stwierdzenia naruszeń, poinformować o nich inne instytucje/ ośrodki naukowe.

Procedura recenzji

Recenzja tekstu sporządzana jest przez ekspertów wskazanych przez Wydawnictwo, będących specjalistami w danej dziedzinie. Recenzenci wybierani są w taki sposób, by gwarantowali:

 • niezależność opinii,
 • brak konfliktu interesów, 
 • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Recenzenci oceniają w szczególności:

 • oryginalność opracowania autora, autorów z zakresu danej dyscypliny naukowej, jaką reprezentują,
 • aktualność opracowania,
 • wykorzystanie relewantnej literatury i orzecznictwa,
 • konstruowanie tez badawczych,
 • poprawność argumentacji,
 • jakość opracowania pod względem językowym.

Recenzenci przekazują sporządzone recenzje w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji, podany na formularzu recenzji.

Pliki do pobrania