Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • Okładka publikacji Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach

  Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach

  Niniejszy raport zawiera analizę wybranych struktur instytucjonalnych systemu ochrony zdrowia. Koncentruje się głównie na strukturach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz części jego agencji wykonawczych. Zawiera także analizę zasad zarządzania zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do niemedycznych kadr zarządzających w tym systemie. Opisuje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia wymagane na kluczowych stanowiskach w administracji opieki zdrowotnej, a także standardy kształcenia i możliwości kształcenia dla kadr zarządzających.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Dialog Młodych Europejczyków

  Dialog Młodych Europejczyków

  Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas dyskusji w ramach warsztatów Klubu Alumnów pt. Dialog Młodych Europejczyków polscy i niemieccy urzędnicy dyskutowali na temat jedności Europy i sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Dotyczyły one wielu istotnych zagadnień, m.in. wizji rozwoju Unii Europejskiej, wzajemnego zaufania i sprawnegofunkcjonowania Wspólnoty, prawnych aktów regulacyjnych i dynamiki w regulowaniu różnych aspektów funkcjonowania Unii. Poruszone zostały różnorodne kwestie postaw europejskich wśród Polaków i Niemców, tożsamości obywateli Unii z perspektywy narodowej, regionalnej i globalnej, a także wyzwań demografi cznych stojących przed Unią Europejską.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Książka zawiera 10 opracowań, które obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Dotyczą one mechanizmów podejmowania decyzji we Wspólnocie, zarządzania rozwojem regionalnym, polityki informacyjnej, lobbingu, sposobu funkcjonowania prezydencji. Kilka tekstów jest poświęcona mechanizmom budowania unijnej polityki zagranicznej. Jest także opracowanie pokazujące wpływ obecnego światowego kryzysu ekonomicznego na mechanizmy zarządzania gospodarczego w UE.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie

  Strategiczne programowanie rozwoju - doświadczenia europejskie

  Publikacja zawiera kilkanaście analiz, które pokazują w jaki sposób wybrane państwa, a także Unia Europejska jako wspólnota budują swój potencjał strategiczny. Mechanizmy budowania strategii w poszczególnych krajach są odmienne, niemniej jednak wszędzie służą one wzmożeniu zdolności rozwojowych państw oraz podnoszeniu poziomu życia ich obywateli. Strategie narodowe podkreślają zazwyczaj przewagi konkurencyjne danego kraju, potencjał tkwiący w ich kapitale ludzkim, wskazują na rolę edukacji, profesjonalnej administracji czy dialogu społecznego.

  Pobierz
 • okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Publikacja zawiera znaczną porcję analiz, które obejmują różnorodne aspekty relacji zachodzących między rządem centralnym a samorządami różnych szczebli. Polska, podobnie, jak wiele innych państw, zdecentralizowała wiele funkcji w zakresie zarządzania publicznego, które kiedyś wykonywał rząd centralny. Obecnie samorządy wykonują zadania z wielu polityk publicznych, jak ochrona zdrowia, rynek pracy, czy polityka społeczna. Książka omawia w jaki sposób radzą sobie w zarządzaniu poszczególnymi problemami i jaką rolę zachował w tym rząd.

   

   

  Pobierz

Strony