Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • Okładka publikacji Głowne kierunki modernizacji państwa - budżet zadaniowy i decentralizacja

  Głowne kierunki modernizacji państwa - budżet zadaniowy i decentralizacja

  Zawarte w tej publikacji materiały obejmują referaty i wystąpienia w dyskusjach panelowych wygłoszone podczas Konferencji poświęconej głównym kierunkom modernizacji państwa. Konferencja została zrealizowana przy wsparciu funduszy Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V: Dobre rządzenie), w ramach projektu, którego celem jest wzmocnienie potencjału administracji rządowej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej

  Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej

  Zebrane w niniejszej publikacji opracowania przedstawiają bardzo różnorodne formy współpracy i współdziałania zaobserwowane i zdiagnozowane przez słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podczas dwumiesięcznych staży zagranicznych. W całości stanowią unikalne źródło o funkcjonowaniu administracji publicznej w siedmiu państwach Unii Europejskiej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej

  Podmiotowość geopolityczna

  Publikacja zawiera analizy poszczególnych aspektów polskiej obecności geopolitycznej powstałych podczas spotkań uczestników krakowskiego Klubu Jagiellońskiego.

  Pobierz
 • Okładka publikcji Wybór dokumentów - Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej część I

  Wybór dokumentów - Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej część I

  Publikacja obejmuje podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej. Przede wszystkim w wyborze zamieszczone zostały dokumenty regulujące działanie instytucji i organów doradczych (art. 7 TWE), tj. odnośne regulaminy Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i Komitetu Regionów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Wybór dokumentów Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej część II

  Wybór dokumentów - Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej część II

  Publikacja obejmuje podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej. Przede wszystkim w wyborze zamieszczone zostały dokumenty regulujące działanie instytucji i organów doradczych (art. 7 TWE), tj. odnośne regulaminy Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i Komitetu Regionów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Wybór orzeczeń

  Wybór orzeczeń

  Materiały przeznaczone dla szkolenia urzędników Korpusu Prezydencji w ramach tematu - System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE, obejmują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości WE (ETS) oraz orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
  Publikacja zawiera najważniejsze wyroki ETS, który miały wpływ na określenie charakteru prawnego Wspólnot Europejskich i ich prawa oraz na relację między prawem wspólnotowym (a następnie prawem unijnym) a prawem krajowym państw członkowskich.
  Jeśli natomiast chodzi o orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zawiera on szereg fundamentalnych objaśnień, dotyczących relacji między suwerennością Państwa Polskiego a członkostwem w UE i stosowaniem prawa unijnego w polskim, krajowym porządku prawnym.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej

  Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej

  Publikacja zawiera zasady stosowania prawa Unii Europejskiej wynikające z orzecznictwa sądów wspólnotowych oraz zestawienia dobrych praktyk, nakierowanych na zapewnienie efektywnego wykonania prawa Unii Europejskiej w sferze polskiego prawa krajowego.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Polskie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

  Polskie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

  Publikacja powstała w związku z obchodzoną niedawno piątą rocznicą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Opracowanie zawiera wykaz spraw w toku oraz spraw zakończonych, zainicjowanych wnioskami polskich sądów bądź skargami bezpośrednimi pochodzącymi z Polski lub skierowanymi przeciwko Polsce. Opracowanie obejmuje dwie zasadnicze części: sprawy zakończone oraz sprawy w toku.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach

  Wyzwania w systemie ochrony zdrowia - zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach

  Niniejszy raport zawiera analizę wybranych struktur instytucjonalnych systemu ochrony zdrowia. Koncentruje się głównie na strukturach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz części jego agencji wykonawczych. Zawiera także analizę zasad zarządzania zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do niemedycznych kadr zarządzających w tym systemie. Opisuje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia wymagane na kluczowych stanowiskach w administracji opieki zdrowotnej, a także standardy kształcenia i możliwości kształcenia dla kadr zarządzających.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Dialog Młodych Europejczyków

  Dialog Młodych Europejczyków

  Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas dyskusji w ramach warsztatów Klubu Alumnów pt. Dialog Młodych Europejczyków polscy i niemieccy urzędnicy dyskutowali na temat jedności Europy i sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Dotyczyły one wielu istotnych zagadnień, m.in. wizji rozwoju Unii Europejskiej, wzajemnego zaufania i sprawnegofunkcjonowania Wspólnoty, prawnych aktów regulacyjnych i dynamiki w regulowaniu różnych aspektów funkcjonowania Unii. Poruszone zostały różnorodne kwestie postaw europejskich wśród Polaków i Niemców, tożsamości obywateli Unii z perspektywy narodowej, regionalnej i globalnej, a także wyzwań demografi cznych stojących przed Unią Europejską.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Książka zawiera 10 opracowań, które obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Dotyczą one mechanizmów podejmowania decyzji we Wspólnocie, zarządzania rozwojem regionalnym, polityki informacyjnej, lobbingu, sposobu funkcjonowania prezydencji. Kilka tekstów jest poświęcona mechanizmom budowania unijnej polityki zagranicznej. Jest także opracowanie pokazujące wpływ obecnego światowego kryzysu ekonomicznego na mechanizmy zarządzania gospodarczego w UE.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie

  Strategiczne programowanie rozwoju - doświadczenia europejskie

  Publikacja zawiera kilkanaście analiz, które pokazują w jaki sposób wybrane państwa, a także Unia Europejska jako wspólnota budują swój potencjał strategiczny. Mechanizmy budowania strategii w poszczególnych krajach są odmienne, niemniej jednak wszędzie służą one wzmożeniu zdolności rozwojowych państw oraz podnoszeniu poziomu życia ich obywateli. Strategie narodowe podkreślają zazwyczaj przewagi konkurencyjne danego kraju, potencjał tkwiący w ich kapitale ludzkim, wskazują na rolę edukacji, profesjonalnej administracji czy dialogu społecznego.

  Pobierz
 • okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Publikacja zawiera znaczną porcję analiz, które obejmują różnorodne aspekty relacji zachodzących między rządem centralnym a samorządami różnych szczebli. Polska, podobnie, jak wiele innych państw, zdecentralizowała wiele funkcji w zakresie zarządzania publicznego, które kiedyś wykonywał rząd centralny. Obecnie samorządy wykonują zadania z wielu polityk publicznych, jak ochrona zdrowia, rynek pracy, czy polityka społeczna. Książka omawia w jaki sposób radzą sobie w zarządzaniu poszczególnymi problemami i jaką rolę zachował w tym rząd.

   

   

  Pobierz

Strony