Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • okładka publikacji - biały tytuł na granatowym tle

  Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych

  Słuchacze Promocji XXVIII Tadeusz Kościuszko, podobnie jak poprzednicy, doskonalili swoje zdolności analityczne w kolejnej edycji warsztatów problemowych w KSAP (2016/2017). W ramach jednej z pięciu powołanych przez siebie grup warsztatowych zajmowali się pracą analityczną. Każda z grup wybrała zagadnienie publiczne do „prześwietlenia”. W efekcie powstało odpowiednio pięć raportów analitycznych (policy reports), które Państwu przedstawiamy w niniejszym tomie.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2017

  Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2017 roku w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych zorganiowanch w ramach Forum Zarządzania Publicznego. Tematami spotkań były: komunikacja z obywatelami, równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym, cyberbezpieczeństwo i big data oraz innowacyjność w instytucjach publicznych.

  Pobierz
 • Okładka raportu 2013-2015, na niebieskim tle biały tytuł "Raport 2013-2015"

  Raport 2013-2015

  Raport podsumowuje działalność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w latach 2013-2015.

  Pobierz
 • Okładka publikacji - na szarym tle biały tytuł oraz flaga biało-czerwona

  Etos Państwowca. Prezydent Lech Kaczyński Patron Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

  Publikacja zawiera wystąpienia i teksty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wspomnienia osób związanych z Prezydentem. Publikacja została przygotowana z okazji nadania KSAP imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

  Pobierz
 • okładka publikacji - biały tytuł na granatowym tle

  Ocena jakości usług publicznych

  Przedstawione w niniejszej publikacji prace słuchaczy XXV rocznika KSAP Amor Patrie Nostra Lex napisane zostały w ramach warsztatów problemowych realizowanych w okresie od października 2013 r. do grudnia 2014 r. Opracowania pisemne są wynikiem pracy słuchaczy w pięciu grupach warsztatowych i podsumowaniem studiów krajowych oraz wizyt studyjnych w Brukseli, Londynie, Paryżu i Berlinie.

  Pobierz
 • okładka książki - na szarym tle na biało tytuł publikacji

  Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz

  Znanym sposobem wyrażenia szacunku w środowisku naukowym jest przygotowanie Księgi Jubileuszowej. Ze względu na liczne zasługi w różnych dziedzinach aktywności zawodowej wydanie Księgi dedykowanej Pani Profesor Marii Gintowt-Jankowicz stanowiło niezwykle miły obowiązek dla grupy Jej przyjaciół i współpracowników.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych - prace analityczne słuchaczy KSAP XXIV Promocji

  Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych - prace analityczne słuchaczy KSAP XXIV Promocji

  W publikacji zostały przedstawione prace napisane przez słuchaczy XXIV Promocji im. Wiesława Chrzanowskiego w ramach warsztatów problemowych realizowanych w okresie od lutego do grudnia 2013 r. Stanowią one efekt pracy słuchaczy w pięciu grupach warsztatowych i są podsumowaniem studiów krajowych oraz wizyt studyjnych w Brukseli, Londynie, Paryżu i Berlinie sfinansowanych w ramach projektu Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznejrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych

  Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych

  Publikacja przedstawia wyzwania, jakie kryzys ekonomiczny, występujący w skali całego naszego regionu, stawia obecnie przed polską administracją publiczną, a w konsekwencji także przed instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem kadr administracji, oraz sposoby sprostania tym problemom przez te organa.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Nowe wyzwania dla współczesnego państwa

  Nowe wyzwania dla współczesnego państwa

  Niniejsza publikacja jest głosem młodej generacji Polaków w zakresie spraw publicznych. Podstawą publikacji są wybrane raporty słuchaczy ze staży zagranicznych. Spektrum zagadnień poruszonych w publikacji jest bardzo szerokie i dotyczy różnorodnych dziedzin zaangażowania państwa. Refleksje dotyczą różnych modeli funkcjonowania administracji: brytyjskiego, francuskiego, holenderskiego oraz niemieckiego. Publikacja jest adresowana do urzędników, polityków, specjalistów - praktyków na co dzień zajmujących się administracją.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Sharing best practices in introducing and teaching ethics principlies to public administration employees

  Sharing best practices in introducing and teaching ethics principlies to public administration employees [EN]

  The Four-Country Study on Introducing and Teaching Ethics Principles to Public Administration Employees was conducted in the Czech Republic, Germany, Poland and Portugal over the period 1 August 2011 - 31 July 2013. The research was part of the project “Sharing Best Practices in Introducing and Teaching Ethics Principles to Public Administration Employees,” funded by the European Commission’s Lifelong Learning Programme (LLP), within Leonardo da Vinci Programme.

  The research report brings to the fore a discussion of codes of ethics in the different partner countries as well as other relevant legal instruments on ethics. A particular emphasis was put on the possibilities of training in ethics and to what extent such training is able to promote ethical behaviour in public administration. All this was achieved through the research into the current state of affairs in partner countries being done by partner institutions which knew the local environment, followed by joint meetings, presentations and discussions, and then processing into a study. The core material was developed at regular multilateral meetings.

  Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

   

  Pobierz
 • Okładka publikacji Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego

  Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego

  Książka zawiera materiały drugiej z cyklu dorocznych konferencji poświęconych problematyce modernizacji administracji i rozwoju zarządzania publicznego. Konferencje te są organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej przy współpracy z francuską Ecole Nationale d’Administration w ramach wspólnego projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Pobierz
 • okładka folderu informacyjnego KSAP

  Folder informacyjny

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wydała folder informacyjny. Ma on na celu rozpowszenianie wiedzy o KSAP i charakterze jej działalności. W ramach promocji Szkoły na arenie międzynarodowej ta bogata w zdjęcia publikacja zostanie wydana również w wersji angielskiej. Pobierz folder informacyjny

  Pobierz
 • Okładka publikacji Civil Service in Poland

  Civil Service in Poland [EN]

  We are pleased to present you with an English version of a bilingual publication on the civil service in Poland, which has been framed within a research project financed by the Faculty of Journalism and Political Science of University of Warsaw.
  The publication is a result of work of experts associated with the abovementioned Faculty. Apart from strong educational background they have rich experience in public administration. 
  The publication consists of three parts and two annexes. While the first one includes a general picture of the civil service in Poland, the second describes the system of human resources management - from the establishment to the termination of employment relationship. The third chapter, on the other hand, presents selected Polish solutions from a comparative perspective.
  As regards Annex 1, it constitutes a table, which in a concise form illustrates the basic information on the civil service in Poland. Annex 2 in turn shows a typical division between political and administrative positions which functions within the organizational structures of the Polish ministries.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń

  Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń

  Publikacja zawiera materiały z konferencji poświęconej ocenie i bilansowi polskich doświadczeń z prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja zgromadziła grono wybitnych specjalistów - zarówno praktyków, przedstawicieli rządu, urzędników, jak i naukowców zajmujących się kwestią Unii Europejskiej. Prezydencja została oceniona z kilku perspektyw: partii politycznych, nauki o polityce oraz perspektywy ekonomicznej i prawnej. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem konferencji był Bank Zachodni WBK.

  Pobierz
 • Okładka Publikacji Polityki publiczne

  Polityki publiczne

  Publikacja przedstawia zarys problematyki „polityk/programów” publicznych, rozumianych jako proces analizy i projektowania rozwiązań problemów publicznych. Wyjaśnia zarówno pojęcia i definicje tej „wielowymiarowej” dyscypliny nauk społecznych, mechanizmy jej uprawiania, jak i prezentuje przykłady jej zastosowania w sektorze publicznym. Przykłady uprawiania polityk/programów publicznych pochodzą z polskich oraz zagranicznych instytucji publicznych, organizacji społecznych i zawodowych. Wszystkie one na swój sposób są częścią stanowienia, wdrażania i oceniania polityk publicznych.

  Pobierz

Strony