Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • Okładka publikacji Zrozumieć innych Metoda analityczna w polityce zagranicznej

  Zrozumieć innych Metoda analityczna w polityce zagranicznej

  Niniejsza publikacja zmierza do wskazania kluczowych problemów poznawczych związanych z pracą analityczną, nie stawia jednak przed sobą celu wszechstronnego wyjaśnienia tego tematu. Większość przykładów wykorzystanych, by ukazać intelektualne meandry analityki, odnosi się do Bliskiego Wschodu, ZSRR lub rzeczywistości posowieckiej, a także do dyskusji wywołanych niedostatkami pracy analitycznej w odniesieniu do tych obszarów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych

  Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych

  Słuchacze KSAP Promocji XXI Stanisław Konarski (2010–2011) – podobnie jak pozostałe roczniki kształcące się w Krajowej Szkole – pracowali w ramach warsztatów problemowych. Analizowali wybrane zagadnienia publiczne i w rezultacie publikowali opracowania analityczne. Tym razem dotyczyły one generalnego zagadnienia: Państwo wobec zawodności mechanizmów rynkowych. Każda z pięciu grup warsztatowych podjęła się analizy szczegółowego problemu publicznego. Wybierano taką kategorię problemów, w których rozwiązywanie zwykle zaangażowane jest państwo (administracja państwowa).

  Pobierz
 • Okładka publikacji XX-lecie KSAP, Konferencja NISPAcee

  XX-lecie KSAP, Konferencja NISPAcee

  Publikacja powstała na podstawie dyskusji toczonych podczas uroczystości z okazji 20-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także debat przeprowadzanych w trakcie Konferencji Sieci Instytutów i Szkół Administracji Publicznej z Europy Centralnej i Wschodniej (NISPAcee) w KSAP.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Comitology hijacking european power?

  Comitology hijacking european power? [EN]

  Słowo "komitologia" w ciągu ostatnich kilku lat odcisnęło swoje piętno. W Brukseli i innych stolicach państw UE, wywołuje poczucie wyższej, tajemniczej i niejasnej siły. Unia Europejska bez komitologii utknęłaby w martwym punkcie. Ale z biegiem czasu komitologia zaczęła stawać się bardziej problemem, niż jego rozwiązaniem. Stała się problemem w zakresie przejrzystości, zarządzania i pod względem równowagi sił pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Comitologie le pouvoir Européen confisqué

  Comitologie le pouvoir Européen confisqué [FR]

  Słowo "komitologia" w ciągu ostatnich kilku lat odcisnęło swoje piętno. W Brukseli i innych stolicach państw UE, wywołuje poczucie wyższej, tajemniczej i niejasnej siły. Unia Europejska bez komitologii utknęłaby w martwym punkcie. Ale z biegiem czasu komitologia zaczęła stawać się bardziej problemem, niż jego rozwiązaniem. Stała się problemem w zakresie przejrzystości, zarządzania i pod względem równowagi sił pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Lobbing europejski

  Lobbing europejski

  Książka Daniela Guéguena „Lobbing europejski” zasługuje na uważną lekturę. Autor przez lata pracy zakumulował doświadczenia i wiedzę, które pozwalają mu na precyzyjne zaprezentowanie kluczowych wymiarów lobbingu. Dzięki temu ze znajomością rzeczy proponuje definicje różnych typów lobbingu, charakteryzuje główne fazy rozwoju działalności lobbingowej, a także różne typy podmiotów, które angażują się w tę aktywność.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polskie do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski

  Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polskie do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski

  W publikacji zebrano prace pięciu zespołów autorskich złożonych ze słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski. Celem warsztatów było przygotowanie - pod opieką dydaktyczną wykładowców przydzielonych poszczególnym zespołom - przeglądu wybranej polityki publicznej (policy review) wraz z odtworzeniem procesu inicjowania i wdrażania w niej reform. W ten sposób powstało pięć prac analitycznych.

  Pobierz
 • Okladka publikacji The European Union Presidency: A Practical Perspective

  The European Union Presidency: A Practical Perspective [EN]

  This publication offers information gathered over the last few years in the course of talks with many experts from EU institutions and the Member States, who had previously worked on their own given Rotating Presidencies.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

  Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

  W publikacji zebrano prace pięciu zespołów autorskich złożonych ze słuchaczy KSAP XIX Promocji Królowa Jadwiga. Celem warsztatów było przygotowanie - pod opieką dydaktyczną wykładowców przydzielonych poszczególnym zespołom - przeglądu wybranej polityki publicznej (policy review) wraz z odtworzeniem procesu inicjowania i wdrażania w niej reform. W ten sposób powstało pięć prac analitycznych.

  Pobierz
 • Ok,ladka publikacji Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna

  Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna

  Najbardziej praktyczny przewodnik jak poruszać się po Prezydencji, który ukazał się dotychczas na rynku wydawniczym (publikacja powstała w ramach projektu szkoleń dla członków Korpusu Prezydencji organizowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Pobierz
 • Okładka publikacji Co to jest ekonomia i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Co to jest ekonomia i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Publikacja zawiera siedemnaście studiów przypadku, wspierających nauczanie podstaw ekonomii (w tym podstaw ekonomii sektora publicznego). Te prace są względnie stare, ponieważ pierwsze wersje wielu z nich ukazały się w internecie, a także na papierze już wcześniej, w różnych miejscach i w różnych latach. Piętnaście z tych studiów przypadku napisałem sam. Studium zatytułowane Horror oeconomicus, czyli prywatny koszt bezrobocia w Polsce jest wspólnym dziełem Bogusława Czarnego i dr Anny Kurowskiej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Pociąg do pracy i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Pociąg do pracy i inne studia przypadku do nauczania ekonomii

  Publikacja zawiera 12 studiów przypadku wspierających nauczanie ekonomii. 11 z nich stanowi plon zorganizowanego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej Konkursu na Studia Przypadku z Ekonomii (Edycja 2009). Są to studia nagrodzone przez jury konkursu. Natomiast studium pt. System handlu zezwoleniami na emisję dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i w Polsce wyszło spod pióra mgr. Karola Siebyły, doktaranta w Szkole Głównej Handlowej.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów UE

  Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów UE

  Publikacja jest owocem staży słuchaczy KSAP, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2009 r. w Belgii, we Francji, w Irlandii, Niemczech, Portugali oraz Wielkiej Brytanii i na Malcie. Artykuły powstałe w ich wyniku ukazują różnorodne doświadczenia państw członkowskich UE w podejściu i wprowadzaniu rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne, upraszczających prawo i doskonalących przyjmowanie nowych regulacji. Czytelnik znajdzie tu opracowania na temat wdrażania oceny skutków regulacji, zaprezentowane w trakcie konferencji „System oceny skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej”, która odbyła się w lutym 2010 r. Są tu również wybrane najlepsze oraz reprezentatywne prace słuchaczy XVIII Promocji Bronisław Geremek.

  Pobierz
 • Okladka publikacji Patroni KSAP

  Patroni KSAP

  Księga zatytułowana "KSAP XX lat" stanowi niezwykle ciekawy zbiór profesjonalnych opracowań pod redakcją prof. Henryka Samsonowicza, przewodniczącego Rady Szkoły. Wśród autorów są wybitni historycy, m. in. prof. Andrzej Chojnowski, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Janusz Tazbir, a także postacie życia publicznego, m. in. prof. Jerzy Buzek i prof. Tomasz Nałęcz. Autorem tekstu o patronie trzeciej promocji ("Państwo Prawa") jest tragicznie zmarły Prezydent RP Lech Kaczyński. "KSAP XX lat" przedstawia patronów 20 promocji, które rozpoczęły kształcenie w Szkole przed rokiem 2010.

 • Okładka publikacji Album KSAP

  Album KSAP

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej opublikowała publikacje związaną z jubileuszem XX-lecia swojej działalności. "Album KSAP" prezentuje na swoich stronach kilkaset fotografii przedstawiających wydarzenia, które miały miejsce od momentu utworzenia KSAP. Wiele z tych zdjęć nie było wcześniej publikowanych. W albumie znalazły się także zdjęcia grupowe słuchaczy wszystkich promocji, które kształciły lub kształcą się w KSAP.

  Pobierz

Strony