ARGO – Top Public Executive

Wykładowca mówiący do osób siedzących w ławkach

Loga funduszy europejskich, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, IESE Business School, Unii Europejskiej

ARGO – Top Public Executive

 • zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej
 • projekt realizowany był w partnerstwie z IESE Business School (Hiszpania).

Cel ARGO

 • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.

Działania realizowane były w trzech wymiarach:

 • kompetencje przywódcze: umiejętność budowania i komunikowania wizji i strategii instytucji, motywowanie zespołu, nowe podejście do przywództwa, proaktywność, etyka w życiu zawodowym,
 • kompetencje zarządcze: planowanie strategiczne, zarządzanie procesami makroekonomicznymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami dużej skali,
 • kompetencje negocjacyjne: efektywna komunikacja, strategie i techniki negocjacyjne, kooperacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole.

Uczestnicy

Projekt objął wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli).

Uczestnikami projektu byli przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych, a jednocześnie, wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Program

Program kształcenia uwzględniał potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych. Przewidywał eksperckie kształcenie menedżerów administracji publicznej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych w zakresie ww. kompetencji z uwzględnieniem następujących zagadnień:  

 1. Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
 2. Komunikacja i negocjacje
 3. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie strategiczne
 6. Zarządzanie zespołem
 7. Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie zmianą

oraz

 1. Metodologia – wprowadzenie do metody case study
 2. Szkoleniowe gry strategiczne

Forma realizacji

Program obejmował 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) w kraju i za granicą, w tym:

 • briefing językowo-merytoryczny (1 dzień),
 • 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie,
 • 2 sesje wyjazdowe w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii (4 dni i 4 dni),
 • sesję podsumowującą (1 dzień szkoleniowy i 1 dzień podsumowania).

Program realizowany był w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym oraz publicznym i był odpowiednikiem kursów AMP (Advanced Management Program), skierowanym dla pracowników sfery publicznej.

Program prowadzony był w języku angielskim, składał się z 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) realizowanych w kraju i za granicą (Barcelona, Madryt) w okresie do marca do listopada 2019 r.

Dyplomy

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymali wspólny dyplom IESE/KSAP ukończenia kursu specjalnego Top Public Executive, który jest równoważny z programem AMP.

Okres realizacji projektu

Projekt  "ARGO - Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej” realizowany był w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Strona ARGO