Egzamin

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego można zdawać na poziomie biegłym C2, zaawansowanym C1 lub średniozaawansowanym B2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Każda z tych części sprawdza umiejętności w szczególny sposób potrzebne urzędnikom w ich pracy.

Egzamin pisemny

Czas na pisanie testu wynosi 150 minut na poziomie średniozaawansowanym i 180 minut na poziomach C1 i C2. Egzamin składa się z 4 części, za każdą część można uzyskać do 50 punktów. Razem można uzyskać do 200 punktów. Instrukcje do ćwiczeń podawane są w języku obcym.

Części egzaminu pisemnego

 • rozumienie tekstu ze słuchu – kandydaci słuchają dwukrotnie nagrań i wykonują zadanie zgodnie z instrukcjami,
 • rozumienie tekstu pisanego – kandydaci otrzymują do przeczytania tekst  i wykonują ćwiczenia zgodnie z instrukcjami,
 • wypowiedź pisemna – kandydaci mają za zadanie sformułować na piśmie własną wypowiedź według instrukcji na zadany temat (np. list służbowy, notatka, streszczenie, krótki raport, memo itp.), zgodnie z regułami korespondencji panującymi w danym kraju (forma, styl, odpowiednie słownictwo, układ logiczny, formuły grzecznościowe itp.),
 • część sprawdzająca znajomość struktur językowych i słownictwa – kandydaci wykonują ćwiczenia zgodnie z instrukcjami.

Egzamin ustny

Celem egzaminu jest sprawdzenie wszechstronnych umiejętności aktywnego wykorzystania języka przy komunikowaniu się w sytuacjach zawodowych. 
Egzamin ustny trwa do 30 minut. Kandydaci zdają w losowo wybranych parach.

Części egzaminu ustnego

 • rozgrzewka językowa – autoprezentacja lub prezentacja urzędu, w którym kandydat pracuje (po 2 minuty na osobę),
 • sprawdzenie umiejętności komunikowania się:
  • zainscenizowanie krótkiej sytuacji z życia zawodowego wg instrukcji (do 5 minut) np. zamówienie hotelu, przesunięcie rezerwacji, umówienie się na spotkanie itp.),
  • dłuższa rozmowa między zdającymi na temat fachowy – zdający losują trzy tematy i decydują się na jeden z nich (do 10 minut),
  • sprawdzenie umiejętności ustnego przekazywania informacji na zadany temat – każdy zdający losuje wycinek z prasy w języku polskim i krótko referuje jego treść w języku obcym (po 5 minut na osobę).

Kryteria egzaminu ustnego 

 • wymowa i płynność wypowiedzi,
 • poprawność gramatyczna (opanowanie konstrukcji składniowych),
 • poprawność leksykalna (słownictwo ogólne, specjalistyczne, frazeologia),
 • treść i stopień uporządkowania jej prezentacji,
 • pragmatyka (komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji, interaktywność, rejestr).

Ocena końcowa

Ocena końcowa podawana jest w skali od 1 do 10 punktów.

Uczestnicy, którzy otrzymali ocenę końcową od 6,0 do 10,0, otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym lub zaawansowanym w zależności od poziomu egzaminu, na który się zdecydowali.

Pliki do pobrania