Kształcenie dualne

Szanowni Państwo! 

Z nieukrywaną satysfakcją i przyjemnością chciałbym zaprezentować Państwu nową formułę kształcenia liderów administracji publicznej w Polsce. Powstała ona w wyniku wieloletniego procesu ewolucji Szkoły i bazuje na realizowanych z sukcesem programach z zakresu zarządzania publicznego, prowadzonych we współpracy ze szkołami rządowymi z innych krajów oraz m.in. IESE Business School.  

Po ponad 30 latach istnienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, nasz flagowy program kształcenia kandydatów na wyższe stanowiska państwowe został odświeżony i zaktualizowany. Zmienił się świat wokół nas: Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, znajduje się dziś w momencie przełomowym, naznaczonym poważnymi wyzwaniami strategicznymi. Zaliczyć do nich można wojnę na Ukrainie, zmieniający się układ sił w Europie i na świecie czy kryzys klimatyczno-energetyczny.  

Wymaga to przygotowania jak najlepszych kadr dla administracji publicznej, urzędników zdolnych do podejmowania odważnych i optymalnych decyzji w sprawach obywateli oraz profesjonalnego i rzetelnego wspierania polityków. Odpowiedzią na te potrzeby jest wprowadzone od tego roku kształcenie dualne w KSAP. Ta formuła jest równoprawną ścieżką kształcenia w Szkole, również kończącą się mianowaniem na urzędnika służby cywilnej, kierowaną do osób już pracujących w administracji publicznej, rozumiejących ideę służby publicznej i równocześnie wykazujących ambicje oraz predyspozycje do pełnienia funkcji przywódczych.

Pod pojęciem „przywództwa” rozumiemy coś więcej niż tylko umiejętności zarządcze czy kierownicze. To gotowość (i zdolność) do zespołowego radzenia sobie z niestandardowymi, złożonymi problemami społecznymi, kryzysami i wyzwaniami strategicznymi. Jest to zatem po trosze zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, jak i zarządzanie sobą, rozwój osobisty oraz kształtowanie indywidualnych kompetencji i postaw, a wreszcie również zarządzanie wiedzą i informacją. 

Chcemy kontynuować to, co zawsze było mocną stroną KSAP – obszar spraw międzynarodowych, przygotowanie urzędników sprawnie poruszających się w świecie instytucji UE, NATO i innych organizacji ponadnarodowych. Kulminacyjną częścią programu jest 4-tygodniowy staż zagraniczny. 

Ważnym elementem kształcenia będzie rozwój umiejętności analitycznych, będący podstawą planowania strategicznego i pozwalający wykorzystywać w praktyce wiedzę ekspercką w duchu tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy. 

Zmienia się nie tylko treść, ale i forma kształcenia. W trakcie półtorarocznego programu słuchacze odbędą serię tygodniowych modułów, z których każdy poświęcony będzie innemu tematowi, pogłębiającemu wiedzę i kompetencje z zakresu prawa, administracji, zarządzania i ekonomii. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z nową odsłoną kształcenia w KSAP oraz wzięcia udziału w rekrutacji do kształcenia dualnego. 

dr Wojciech Federczyk,
dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

 

Kształcenie dualne to tryb kształcenia pozwalający na kontynuowanie pracy w urzędzie, przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności urzędniczych.

Filary programu kształcenia:

  • etos służby publicznej,
  • umiejętności analityczne,
  • zarządzanie strategiczne.

Oferujemy unikalną możliwość zdobycia kompetencji i umiejętności oraz wykorzystania wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, polityki z wykorzystaniem metody studiów przypadku dotyczących wyzwań takich jak cyfryzacja i AI w administracji, rozwój innowacji, kryzysy i wyzwania strategiczne oraz zmieniająca się sytuacja międzynarodowa.

Wszyscy Słuchacze:

  • otrzymują stypendium – 250 zł za każdy dzień zajęć w danym miesiącu,
  • otrzymują urlop bezpłatny na dni zajęć organizowanych przez Szkołę,
  • mieszkający poza Warszawą mają możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP na czas zajęć,
  • składają zobowiązanie do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej przez okres 3 lat od zakończenia kształcenia w KSAP.

Absolwenci, wraz z dyplomem KSAP:

  • uzyskują prawo do mianowania w służbie cywilnej (pod warunkiem zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
  • poświadczenie kompetencji kierowniczych,
  • urzędowy certyfikat znajomości języka obcego.

Pliki do pobrania