Kształcenie stacjonarne

pięć osób patrzyn na broszurę

KSAP przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej. 

Program kształcenia stacjonarnego jest przeznaczony dla osób, które nie mają doświadczenia co najmniej dwóch lat pracy w administracji publicznej, bez limitu wieku kandydatów.

Nauka w trybie stacjonarnym trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze pozostają do dyspozycji Szkoły uczestnicząc w zajęciach, stażach krajowych i zagranicznych.

Kandydatem na słuchacza kształcenia stacjonarnego może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada co najmniej wykształcenie magisterskie lub równorzędne
  • posiada obywatelstwo polskie
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe:

  • Administracja i prawo
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Polityka międzynarodowa
  • Kształtowanie postaw i kompetencji

W programie kształcenia są także:

Zobacz szczegóły programu kształcenia.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów podjął decyzję, iż w 2025 r. rozpocznie się kształcenie słuchaczy w trybie stacjonarnym (na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o KSAP w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1195).

 

Pliki do pobrania