Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w 2021 roku postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, nie będzie przeprowadzane.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Data publikacji: 29 grudnia 2020 r.

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).
Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2

W związku z powyższym, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego zostały odesłane uczestnikom na adres kontaktowy, podany w formularzu zgłoszenia, a opłaty za udział w postępowaniu zwrócone na wskazane za pośrednictwem poczty elektronicznej konta.

Data publikacji: 29 maja 2020 r.

Co roku KSAP przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, czyli tzw. egzamin na urzędnika mianowanego.

Co oznacza mianowanie?

Mianowanie oznacza stabilniejszą formę zatrudnienia i dodatkowe uprawnienia, ale jednocześnie większe wymagania dotyczące dyspozycyjności oraz nowe obowiązki i ograniczenia:

 • dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania - zmienia się podstawa zatrudnienia, natomiast inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, pozostają niezmienione
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni
 • dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego i możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego
 • większą ochronę zatrudnienia
 • większą ochronę wynagrodzenia
 • zakaz podejmowania zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu
 • zakaz zakładania partii politycznych i uczestniczenia w nich
 • mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
 • możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie
 • możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości
 • składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko

Jak uzyskać mianowanie?

Przystąpić do  postępowania kwalifikacyjnego, które prowadzi KSAP, w toku którego w odrębnych częściach sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

Kto może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego?

O mianowanie może ubiegać się każdy, kto:

 • jest pracownikiem służby cywilnej
 • pracuje w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyska zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od podjęcia pracy w służbie cywilnej
 • jest magistrem lub ma równorzędny tytuł zawodowy
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony

Spełnienie wymienionych warunków potwierdzi – na podstawie posiadanych dokumentów - dyrektor generalny urzędu.

Jak i kiedy zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego?

 • za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie
 • potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie złożyć w KSAP lub wysłać listem poleconym na adres KSAP w terminie od 1 stycznia do 31 maja danego roku*
 • wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

*Ze względu na fakt, że w 2020 roku 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie. Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Opłata za udział w postępowania kwalifikacyjnym

Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku wynosi 520,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 16.01.2020 r. poz. 71).

Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?

Akty mianowania otrzymają od Szefa Służby Cywilnej pracownicy służby cywilnej, którzy:

 • uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz
 • w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia stacjonarnego KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku  wniosków o mianowanie)

Fragment ślubowania składanego podczas mianowania

Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą. 

Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 128 
+48 22 60 80 130 
+48 22 60 80 131 
+48 22 60 80 105
Fax: +48 22 60 80 160 

Akty prawne