Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w 2021 roku postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, nie będzie przeprowadzane.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Data publikacji: 29 grudnia 2020 r.

Co roku KSAP przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, czyli tzw. egzamin na urzędnika mianowanego.

Postępowanie kwalifikacyjne w 2022 r.

Uwaga!
Zmiana miejsca i terminu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku.

W tym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej odbędzie się 2 lipca (sobota).
Zobacz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego 2022.

Co oznacza mianowanie?

Mianowanie oznacza stabilniejszą formę zatrudnienia i dodatkowe uprawnienia, ale jednocześnie większe wymagania dotyczące dyspozycyjności oraz nowe obowiązki i ograniczenia:

 • dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania – zmienia się podstawa zatrudnienia, natomiast inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, pozostają niezmienione
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni
 • dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego i możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego
 • większą ochronę zatrudnienia
 • większą ochronę wynagrodzenia
 • zakaz podejmowania zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu
 • zakaz zakładania partii politycznych i uczestniczenia w nich
 • mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
 • możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie
 • możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości
 • składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko

Jak uzyskać mianowanie?

Należy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, które prowadzi KSAP, w toku którego w odrębnych częściach sprawdzana jest wiedza i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

Kto może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego?

O mianowanie może ubiegać się każdy, kto:

 • jest pracownikiem służby cywilnej,
 • pracuje w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyska zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od podjęcia pracy w służbie cywilnej,
 • jest magistrem lub ma równorzędny tytuł zawodowy,
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Spełnienie wymienionych warunków potwierdzi – na podstawie posiadanych dokumentów – dyrektor generalny urzędu.

Jak i kiedy zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego?

 • za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie
 • w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2022 potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie:​
  • złożyć w KSAP – kancelaria czynna pn-pt, w godz. 8:00-16:00
  • lub wysłać listem poleconym na adres KSAP (decyduje data stempla pocztowego)
 • wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

UWAGA: zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku wynosi 602,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2021, poz. 1690).

Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?

Akty mianowania otrzymają od Szefa Służby Cywilnej pracownicy służby cywilnej, którzy:

 • uzyskają wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz
 • w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia stacjonarnego KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku  wniosków o mianowanie)

Fragment ślubowania składanego podczas mianowania

Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą. 

Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 131 
+48 609 334 414
Fax: +48 22 60 80 160 

Akty prawne