Sprawdziany

Uczestnicy egzaminu piszą test przy pojedynczych stolikach.

Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej reguluje m.in.:

 • szczegółowy zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego
 • organizację i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

W toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się sprawdzian, składający się z dwóch części sprawdzających:

 • wiedzę
 • umiejętności

​Część I – sprawdzian umiejętności

Po co ten sprawdzian?

W pracy w urzędzie dostajesz różne zadania. Niektóre są łatwe, inne wymagają sporo wysiłku i bywają bardzo złożone. Aby je dobrze wykonać musisz wykorzystywać różne sposoby rozumowania i metody działania. Raz wybierasz jedną ścieżkę, kiedy indziej lepsza będzie inna. I po to jest ten sprawdzian – zbada jak sprawnie sobie z tym radzisz.

grafika przedstawia informacje na temat sprawdziany umiejętności

Jak wygląda ten sprawdzian?

 • ma formę testu psychologicznego:
  • autorem testu jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • podlega określonym rygorom psychometrycznym, przede wszystkim standaryzacji i normalizacji
   Standaryzacja
   wprowadza jednolity sposób posługiwania się danym narzędziem. Ustalone są reguły, które określają sposób przeprowadzania sprawdzianu i obliczania wyników.
   Normalizacja pozwala ustalić zależność pomiędzy wynikami jakie uzyskuje konkretna osoba, a średnimi wynikami w danej populacji. Taki rozkład wyników stanowi punkt odniesienia dla oceny wyników, które uzyskują osoby przystępujące do takiego sprawdzianu
 • sprawdza:
  • umiejętności rozwiązywania problemów
  • umiejętności analizy i wykorzystania informacji
 • trwa 60 minut
  WAŻNE! Szybkość przetwarzania informacji ma znaczenie. To czynnik, który wyznacza efektywność pracy umysłowej. Dlatego zadania w tym sprawdzianie musisz wykonać w określonym czasie. Miarą tego jak szybko rozwiązujesz problemy oraz analizujesz i przetwarzasz informacje jest liczba zadań jaką uda Ci się w tym czasie rozwiązać. 

Jakie zadania znajdziesz w sprawdzianie?

 • ANALOGIE WERBALNE – zadania, w których musisz ustalić odpowiednie powiązania między słowami zobacz przykład
 • ANALOGIE FIGURALNE – zadania, w których musisz ustalić odpowiednie powiązania między figurami zobacz przykład
 • SYLOGIZMY – zadania, w których na podstawie podanych danych musisz wyciągnąć całkowicie pewny wniosek zobacz przykład 1, zobacz przykład 2
 • ANALIZA INFORMACJI – zadania, w których musisz ustalić konkretną zależność pomiędzy danymi zaprezentowanymi na wykresie, w tabeli lub w tekście zobacz przykład 1, zobacz przykład 2

Jak będziesz oceniany?

 • skala ocen: 0 do 60 punktów
 • zasady punktacji – zgodnie z kluczem narzędzia psychologicznego

Część II – sprawdzian wiedzy

Jak wygląda sprawdzian?

 • jest testem jednokrotnego wyboru
 • składa się z 90 pytań
 • trwa 90 minut

Jakie pytania znajdziesz w sprawdzianie?

Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu:

 • prawo: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej
 • administracja publiczna: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • finanse publiczne: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne
 • polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
 • organizacja i zarządzanie: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje
 • zagadnienia społeczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w związku z procesami integracji i globalizacji gospodarki, problemy społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich
 • test wiedzy – stan prawny na dzień 31 maja 2024

Jak będziesz oceniany?

 • skala ocen: 0 do 90 punktów
 • zasady punktacji
  • wszystkie poprawne odpowiedzi są punktowane tak samo, czyli za każde zadanie, które rozwiążesz poprawnie otrzymasz 1 punkt
  • nie ma punktów ujemnych, czyli za zadania, których nie rozwiążesz w ogóle, albo rozwiążesz niepoprawnie nie odejmujemy punktów

Wynik pozytywny sprawdzianu

Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest:

 • uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz
 • uzyskania w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie.

Zatem minimalne liczby punktów wynoszą:

 • 30 punktów – ze sprawdzianu wiedzy oraz
 • 20 punktów – ze sprawdzianu umiejętności oraz
 • 90 punktów – z obu części sprawdzianu łącznie

​UWAGA:

 • KSAP nie publikuje listy lektur, aktów prawnych, ani innych materiałów obowiązkowych dla postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • KSAP nie prowadzi kursów przygotowawczych do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Kontakt – zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 131 
+48 609 334 414

Korespondencja z osobami biorącymi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym od dnia 1 stycznia 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PKSC.

Akty prawne

Pliki do pobrania