Wymagania

Dłoń trzymająca długopis piszący na białej kartce. W tle druga dłoń.

O mianowanie może ubiegać się każdy, kto:

 • jest pracownikiem służby cywilnej
 • pracuje w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyska zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od podjęcia pracy w służbie cywilnej
 • jest magistrem lub ma równorzędny tytuł zawodowy
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.

Spełnienie ww. warunków musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu składania zgłoszeń do postępowania, tj. 31 maja danego roku.

Staż pracy

 • Staż pracy uzyskany w urzędzie administracji rządowej przed 1 lipca 1999 r. nie jest brany pod uwagę.

Tytuły zawodowe

 • tytuł równorzędny tytułowi zawodowemu magistra - magister inżynier, lekarz, lekarz weterynarii, lekarz dentysta

Znajomość języka obcego

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego określone są w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej nieujęte w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:
  • Certyfikat znajomości języka rosyjskiego TRKI Русский язык как иностранный (второй сертификационный уровень)
  • Certyfikat znajomości języka angielskiego Business Language Testing Service - BULATS Reading and Listening wydany przez University of Cambridge ESOL Examinations potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (minimum 60 punktów)
  • Certyfikat znajomości języka angielskiego General English JETSET wydany przez London Chamber of Commerce & Industry (LCCI), poziom co najmniej 5
  • Certyfikat znajomości języka angielskiego Certificate In English wydany przez International Certificate Conference (dawny Telc English) - poziom weryfikowany na podstawie okazanego certyfikatu
  • Certyfikat znajomości języka chorwackiego wydany przez Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

 • Osoby chcące przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, a nieposiadające wymaganych dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, mogą je uzyskać w Lingwistycznym Postępowaniu Sprawdzającym (LPS) organizowanym przez KSAP.
 • Egzaminy w ramach LPS odbywają się zwykle w I kwartale każdego roku.

Potwierdzanie spełnienia wymagań

 • spełnienie ww. warunków potwierdza - na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych - dyrektor generalny urzędu
 • dyrektor generalny urzędu potwierdza również, że pracownik:
  • jest obywatelem polskim lub osobą, o której mowa w art. 5 ustawy
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie był skazany / nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • w urzędach, w których nie istnieje stanowisko dyrektora generalnego urzędu, zgłoszenia potwierdza osoba wykonująca zadania dyrektora generalnego urzędu
 • podpis dyrektora generalnego urzędu powinien być opatrzony czytelną pieczęcią imienną wraz z datą
 • data złożenia podpisu przez dyrektora generalnego urzędu nie może być wcześniejsza niż upływ okresu wymaganego (ponadduletniego lub trzyletniego) stażu pracy w służbie cywilnej

Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 131 
+48 609 334 414

Korespondencja z osobami biorącymi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym od dnia 1 stycznia 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PKSC.

Akty prawne