Warsztaty „Zarządzanie i Przywództwo” dla Dyrektorów Generalnych (ZPDG)

Trzy kobiety i mężczyzna siedzą przy stole i rozmawiają, jeden mężczyzna stoi obok i trzyma teczke

Zarządzanie i Przywództwo

Cel

 • podnoszenie kompetencji najwyższej kadry kierowniczej administracji rządowej
 • platforma wymiany doświadczeń
 • możliwość wypracowywania skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi

Adresaci

 • dyrektorzy generalni ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich

Kontakt do opiekuna

Zrealizowane edycje

Ekonomia behawioralna: szybkość vs. mądrość czyli o psychologii podejmowania decyzji (listopad 2023)

 • przeprowadzone we współpracy z panem Bruno Żółtowskim ekspertem w zakresie budowania strategii HRM oraz panem Wojciech Gołębiowski Radcą generalnym z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ
 • tajniki psychologii, wpływające na podejmowanie decyzji
 • jak emocje, omyłki poznawcze i heurystyki wpływają na wybory
 • sposoby umożliwiające mądrzejsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji
 • udział instytucji polskiej administracji publicznej w programach współpracy rozwojowej UE twinning i TAIEX”.

Skuteczne negocjacje w zarządzaniu – praktyczne aspekty (kwiecień 2023)

 • przeprowadzone we współpracy z panem Pawłem Pawłowskim, konsultantem, trenerem i coachem biznesu oraz panem Marco Ongaro Dyrektorem EIPA
 • podstawy budowania skuteczności w procesach negocjacyjnych
 • alternatywne techniki prowadzenia negocjacji
 • osobiste kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości
 • pojęcie „przewagi” w procesie negocjacyjnym i fazy negocjacji
 • jak EIPA może wspierać polskie urzędy? - prezentacja działalności European Institute of Public Administration

Aktualne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa (październik 2022)

 • przeprowadzone we współpracy z przedstawicielami Centrum Badań nad Bezpieczeństwem z Akademii Sztuki Wojennej oraz panem Tadeuszem Reimusem, psychologiem oraz trenerem i coachem
 • bezpieczeństwo cywilizacyjne Polski;
 • bezpieczeństwo technologiczne w kontekście rewolucji cyfrowej i grupy GAFAM
 • fałszowanie w praktyce – sposoby i przykłady manipulacji treścią
 • chińskie narracje w Polsce – identyfikacja
 • w jaki sposób, uwzględniając zagadnienia z zakresu psychologii katastrof, kierownicy jednostek mogą wesprzeć pracowników mierzących się z sytuacją kryzysową.

Przywództwo w świecie BANI (maj 2022)

 • przeprowadzone we współpracy z panem Radosławem Rucińskim doradcą w zakresie procesów rozwojowych liderów i mentorem, panem Wojciechem Zielińskim, ekspertem oraz przedstawicielami MRPiPS, KPRM, MF
 • BANI vs. VUCA
 • Budowanie wiarygodności w niestabilnym świecie
 • Budowanie spokoju i odporności w świecie pełnym lęku
 • Organizacja jako system - myślenie w kategoriach złożoności, metody adaptacyjnie
 • Przewidywalność a zarządzanie kontekstem i transparentność
 • Świat bani w odniesieniu do: ja, zespół, system, świat
 • Model CYNEFIN
 • Przyszłość pracy zdalnej w Polsce;
 • Trendy ZZL w służbie cywilnej na świecie;
 • System monitorowania portfela projektów strategicznych – online;
 • Centralny Rejestr Umów.

Świat VUCA – Świat ZMIANY – jak skutecznie zarządzać i wygrywać? (wrzesień 2021)

 • przeprowadzone we współpracy z panem Adamem Stolarzewiczem, ekspertem w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej i doświadczonym trenerem, paniami Tatyaną Teplovą i Cariną Lindberg z Directorate for Public Governance OECD oraz panią Magdaleną Sawicką, Z-cą Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku
 • jak wygrywać w świecie VUCA? Dzisiejszy świat narastającej złożoności i permanentnej zmiany. Wygrywające strategie organizacyjne i trendy zarządzania
 • skuteczne przeprowadzanie zmian - metafora słonia w zmianie – metody wspierające zmiany organizacyjne i społeczne – wykorzystanie metod ekonomii behawioralnej i psychologii biznesu
 • budowa Piramidy dla Faraona – gra dydaktyczna doskonaląca umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji zmienności
 • prezentacja projektu - Wzmacnianie potencjału polskiej administracji publicznej i wsparcie dla wdrażania celów zrównoważonego rozwoju
 • EZD w administracji publicznej – strategia wdrażania EZD RP od 2022 roku

Ochrona danych osobowych w praktyce działania urzędu (maj 2021)

 • przeprowadzone we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • rozliczalność jako sposób zarządzania organizacją
 • określenie roli w procesie przetwarzania danych – administrator / współadministrator / przetwarzający
 • obowiązki pracodawcy w  związku z pandemią i pracą zdalną
 • ocena skutków dla ochrony danych (projekty legislacyjne)
 • privacy by design - wdrażanie ochrony danych na etapie projektowania (zamówienia publiczne, projekty unijne)
 • naruszenia ochrony danych osobowych

Zarządzanie pracą zdalną (grudzień 2020)

 • poprowadzone przez pana Adama Stolarzewicza, eksperta w zakresie pracy zdalnej                                                                                                
 • wyniki badań Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu po 8 miesiącach pracy zdalnej na grupie kilkuset osób w Polsce
 • trendy zmian rynkowych wpływające na poziom utrzymania pracy zdalnej po zakończeniu pandemii
 • wpływ generacji Alpha i Zet oraz ich podejście do pracy na odległość oraz elastyczność pracy
 • dobre praktyki wykorzystywane w administracji i biznesie wspierające skuteczność i efektywność pracy zdalnej

Współpraca urzędu z Prokuratorią Generalną RP. Świadomość cyberzagrożeń (grudzień 2019)

 • poprowadzone przez ekspertów z Prokuratorii Generalnej RP (pod kierownictwem Prezesa Mariusza Haładyja) oraz specjalistów z Politechniki Śląskiej (ostatni panel)
 • efektywne wykorzystanie Prokuratorii Generalnej RP w bieżącej działalności urzędów
 • szczegółowe zasady współpracy z Prokuratorią w sprawach sądowych, arbitrażowych, przy sporządzaniu opinii prawnych oraz w toku konsultacji
 • strategia przy wykonywaniu i zawieraniu umów
 • wykorzystanie Sądu Polubownego przy PGRP
 • budowanie świadomości cyberzagrożeń oraz skutecznych sposobów im przeciwdziałania z wykorzystaniem multimedialnych technik wirtualnych

Work-life balance oraz współpraca administracji ze społeczeństwem obywatelskim (październik 2019)

 • poprowadzone przez panią Dorotę Jurzystę, trenera, konsultanta z zakresu zarządzania i coacha, panią Agnieszkę Rymszę – Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM oraz panią Mirosławę Widurek – przedstawiciela NGOs
 • work-life balance – spojrzenie pokoleniowe
 • współpraca administracji ze społeczeństwem obywatelskim – perspektywa administracji oraz perspektywa NGOs
 • dodatkowo – wykorzystanie narządzi informatycznych oraz metodyki Assessment / Development Center, doświadczenia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Żukowski, dyrektor generalny

Dezinformacja – nowa/stara broń w służbie państw (marzec 2019)

 • poprowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (pod kierownictwem dyr. Jana Hofmokla)
 • dezinformacja jako sztuka manipulacji
 • gra dezinformacyjna SKRIPAL CASE
 • dezinformacja praktyczna – sukcesy i porażki

Osoby z niepełnosprawnościami w administracji publicznej (wrzesień 2018)

 • poprowadzone przez pracowników Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, specjalistów zaangażowanych w pracę z osobami dotkniętymi niepełnosprawnościami
 • zatrudnianie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w jednostkach administracji publicznej
 • prezentacja dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w urzędach (Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Transportu Kolejowego)
 • dodatkowo – informacje o programie Dostępność plus – Przemysław Herman (z-ca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR)
 • dodatkowo – wdrożenie podejścia projektowego – Tomasz Janka (dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów KPRM),
 • dodatkowo – elektroniczny systemu do obsługi rządowego procesu legislacyjnego (eRPL) – Michał Wiedlski (dyrektor generalny Ministerstwa Cyfryzacji)

Nowe prawo ochrony danych osobowych – RODO (marzec 2018)

 • poprowadzone przez dra Grzegorza Sibigę, specjalistę w zakresie prawnej ochrony danych osobowych
 • zmiany w przepisach, w zakresie ochrony danych osobowych

Narzędzia zarządzania strategicznego (wrzesień 2017)

 • poprowadzone przez Jacka Sobolewskiego, dyrektora Biura Budżetu i Majątku Prokuratury Krajowej, Małgorzatę Humel-Maciewiczak, radcę prezesa NIK oraz Damiana Kołcza, administratora bezpieczeństwa informacji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • praktyczne aspekty planowania oraz zarządzania budżetem i majątkiem jednostki budżetowej
 • kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania strategicznego – zagadnienia praktyczne dla dyrektorów generalnych
 • zadania dla administracji publicznej wynikające z nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

Prezentacje publiczne. Motywowanie i rozwój pracowników (kwiecień 2017)

 • poprowadzone przez Tomasza Kammela, dziennikarza i trenera zajmujący się szkoleniami z zakresu szeroko rozumianej komunikacji oraz Dariusza Wawrzenieckiego, psychologa, specjalistę i praktyka w obszarach komunikacji i rozwoju
 • sztuka wystąpień publicznych – wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia i umiejętności niezbędne do przygotowania i przestawiania skutecznych prezentacji
 • systemy motywacji w realiach administracji publicznej
 • podkreślenie istotnej roli przełożonego w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania pracowników
 • prezentacja dobrych praktyk z zakresu budowy strategii rozwoju pracowników tj. „Program mentor” oraz „Doświadczenia w stosowaniu CAF” – przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Myślenie analityczne i intuicja w podejmowaniu decyzji (czerwiec 2016)

 • poprowadzone przez prof. Marka Szopę z zespołem
 • pogłębienie wiedzy na temat różnych typów myślenia i psychologii podejmowania decyzji, z uwzględnieniem umiejętności analizowania informacji oraz korzystania z intuicji

Wyzwania komunikacyjne w warunkach dynamicznych zmian (listopad 2015)

 • analiza wyzwań komunikacyjnych w warunkach dynamicznych zmian, w orientacji na wspólny, zespołowy cel

Wizyty studyjne (maj i wrzesień 2015)

 • dwie grupy Dyrektorów generalnych
 • wizyty studyjne w urzędach administracji centralnej w Belgii i Holandii

Komunikacja i współpraca w złożonych strukturach organizacji (maj 2015)

 • przeprowadzone we współpracy z PGS Pracownią Gier Szkoleniowych oraz panem Kubą Wygnańskim z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Fundacji Stocznia
 • różne typy paradygmatów, z jakim przystępują do działania liderzy (ćwiczenie ilustrujące – Siła założeń)
 • komunikacja i współpraca w złożonych strukturach organizacji (gra symulacyjna HexGame)
 • konsultacje społeczne – 7 zasad dobrych konsultacji

Zarządzanie zmianą w administracji (grudzień 2014)

 • goście – profesor socjologii Antoni Z. Kamiński – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Frank Van Massenhove – prezes Federalnego Urzędu do Spraw Społecznych w Belgii
 • refleksja nad zdolnością administracji do przeprowadzania zmian oraz nad tym, jak myślenie o państwie przekłada się na kierunki jego reform
 • zestaw praktycznych wskazówek do tego jak komunikować zmianę w urzędzie, jak włączać w nią pracowników, zwiększać ich efektywność i jak odnosić sukces zarządzając w oparciu o rezultaty

Podejmowanie decyzji w czasach turbulencji (lipiec 2014)

 • poprowadzone przez prof. Marka Szopę, prof. Tomasza Zaleśkiewicza, dra Leszka Mellibrudę
 • pogłębienie i poszerzenie umiejętności podejmowania decyzji
 • myślenie strategiczne w podejmowaniu decyzji
 • psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • gra dotycząca delegowania decyzji w administracji publicznej

Zarządzenie i Przywództwo (marzec 2014)

 • poprowadzone przez dra Tomasza Skalskiego
 • gość – Grażyna Dobroń – długoletnia dziennikarka radiowej Trójki, znawczyni tematyki rozwoju świadomości, a także autorka książek „Instrukcja samo(obsługi) człowieka” oraz „Na okrągło zdrowym być”
 • jak rozwijać umiejętności przywódcze w administracji rządowej
 • jak poszerzać i pogłębiać własną świadomość w obszarach ważnych dla skutecznego przywództwa
 • jak zarządzać począwszy od własnego rozwoju a kończąc na organizacji i państwie
 • jak zarządzać sobą i relacjami międzyludzkimi, a także jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem

Zarządzenie i Przywództwo (listopad 2013)

 • poprowadzone przez dr hab. Tomasza Rostkowskiego, dr Tomasza Skalskiego oraz Macieja Tańskiego
 • gość – Jacek Santorski – uznany psycholog biznesu
 • jak zarządzać sobą i relacjami międzyludzkimi w pracy
 • jak umocnić cechy przywódcze
 • jak wspierać liderów wprowadzających nowe strategie w administracji państwowej
 • jak motywować członków korpusu służby cywilnej
 • jak osiągnąć mistrzostwo osobiste i zawodowe