Studium dla Inspektorów Ochrony Danych w Administracji Publicznej

na stole stoi laptop z wyświetloną flagą UE i zamkniętą kłódką. Przy stole siedzi mężczyzna i pisze na laptopie.
 • zaawansowany kurs z zakresu ochrony danych osobowych
 • realizowany we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • daje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kontakt z praktykami i ekspertami regulującymi zagadnienia ochrony danych osobowych w kraju i zagranicą
 • 56 godzin dydaktycznych + 2 godziny konsultacji eksperckich (7 dni szkoleniowych)
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo – stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 1 750 PLN

Cel

 • wzmocnienie kompetencji pracowników zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi

Adresaci

 • inspektorzy ochrony danych (IOD)
 • osoby wspierające pracę IOD
 • osoby koordynujące kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych
 • osoby wspierające administratorów z sektora publicznego w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych z RODO

Zakres

 • prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – organizacja pracy, wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia,
 • ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • wskazówki UODO (redagowanie projektów aktów prawnych, aktualne problemy, kontrole, naruszenia i rekomendacje)

Najbliższe edycje

Opinie uczestników

 • „Pierwsze kompleksowe szkolenie w tym zakresie dedykowane administracji publicznej. Szkolenie specjalistyczne, pomagające pogłębić wiedzę i nawiązać kontakty międzyresortowe.”
 • „Profesjonalnie przygotowane studium. Duże zaangażowanie ze strony prowadzących oraz ze strony dyr. KSAP – chęć zorganizowania spotkań dla IOD w administracji publicznej. Obszerny program (7 dni)”
 • „Wysokie kompetencje prowadzących i zaproszonych ekspertów. Bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, kompetentni i doświadczeni prowadzący, znakomita atmosfera w grupie, bardzo wysoki poziom.”
 • „Świetna organizacja oraz świetne warunki.”
 • „Interaktywna forma prowadzenia zajęć – możliwość odniesienia się do konkretnych przykładów lub problemów, ćwiczenia, dyskusja z Trenerami.”
 • „Bardzo wysoki poziom merytoryczny Trenerów oraz ich życzliwe oraz otwarte podejście, jak również chęć dzielenia się doświadczeniami, które będą przydatne w pracy zawodowej.”

Trenerzy

 • osoby o wieloletnim i praktycznym doświadczeniu w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych (osoby wyznaczone przez UODO)

Dorota Skolimowska – koordynator merytoryczny i wykładowca SIOD
Prawnik-praktyk i doświadczony trener z ponad 20-letnim doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. Kierownik i ekspert prawny w wielu projektach UE dot. ochrony danych osobowych m.in. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Jako Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze GIODO brała udział m.in. w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, a także reprezentowała GIODO w strukturach europejskich (m.in. w Grupie Art.29). Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) wydanym przez International Association of Privacy Professionals. Mając wieloletnie doświadczenie na stanowisku osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w organizacji (ABI/IOD) prowadzi swoje szkolenia koncentrując się na kwestiach praktycznych. W ramach szkoleń centralnych na zlecenie Szefa Służby Cywilnej w 2018 roku przeprowadziła liczne szkolenia dot. przygotowania administracji publicznej do wdrożenia RODO. Będąc odpowiedzialna za wdrożenie RODO m.in. w amerykańskiej korporacji z branży IT przekazuje swoje doświadczenia w bardzo przystępny sposób.

Stefan Szyszko – wykładowca SIOD
Krajowy i europejski ekspert ochrony danych (m.in. Członek Rady w GLG); zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ComCERT S.A. (pierwszy polski komercyjny CERT). Reprezentował polskie środowisko ubezpieczeniowe w pracach nad GDPR/RODO. W latach 2007-15 unijny ekspert ochrony danych w projektach przedakcesyjnych do UE w Macedonii, Albanii i Kosowie, odpowiedzialny za projektowanie lokalnych aktów prawnych dot. techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia danych osobowych, szkolenia pracowników organów nadzoru ochrony danych. 

Kontakt do opiekuna

Program

Prawne aspekty ochrony danych osobowych (I-II dzień)

 • Przyczyny reformy ochrony danych w UE
 • Źródła prawa ochrony danych w Polsce
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i przesłanki i przetwarzania danych osobowych
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • Prawa podmiotów danych, w tym .in. klauzule informacyjne
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Organ nadzorczy 
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych (III dzień)

 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Inwentaryzacja danych, procesów i systemów ich przetwarzania
 • Wybór odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych a RODO
 • RODO a Krajowe Ramy Interoperacyjności i Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
 • RODO a normy ISO
 • Dokumentacja ochrony danych i zarządzanie nią – czego wymaga RODO, kluczowe wyzwania
 • Reagowanie na naruszenia ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IV dzień)  

 • Wyznaczenie, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Zasady etyki zawodowej/konflikt interesów
 • Współpraca z UODO  
 • Organizacja pracy m.in.
  • Raportowanie do kierownictwa
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 
  • Działania edukacyjne
  • Audyty
  • Dokumentacja wewnętrzna, w tym prowadzone rejestry
  • Rozpatrywanie wniosków podmiotów danych
 • Stowarzyszenia i kształcenie zawodowe

Wybrane zagadnienia sektorowe (V dzień)

 • Ochrona danych osobowych w organach publicznych zajmujących się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń
 • Ochrona danych osobowych a retencja danych w sektorze publicznym
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 • Ochrona danych osobowych w kadrach

Wskazówki UODO (VI-VII dzień)

 • Redagowanie projektów aktów prawnych
 • Aktualne problemy z ochroną danych w sektorze publicznym w kontekście decyzji wydanych przez Prezesa UODO
 • Kontrole, naruszenia i rekomendacje na podstawie dotychczasowej współpracy UODO z IOD z sektora publicznego