Legis

Dłoń trzymająca długopis piszący na białej kartce.

Logo Funduszy Europejskich, polska flaga i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo Unii Europejskiej

LEGIS. Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Strona projektu LEGIS

Cel projektu

Głównym celem projektu, było usprawnienie procesu legislacyjnego przez rozwój kompetencji pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestników aplikacji legislacyjnej oraz kadry pełniącej funkcje zarządcze, wspierającej proces legislacyjny.

Realizacja

W ramach projektu przeprowadzono 176 szkoleń, w ramach których przeszkolono ponad 370 pracowników administracji publicznej oraz przygotowano dwa szkolenia online z „Zasad Techniki Prawodawczej” oraz „Rządowego procesu legislacyjnego”.

Finansowanie

Projekt został sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Budżet projektu wynosił 1 608 463,20 złotych, w tym: 1 355 612,78 złotych dofinansowania pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252 850,42 złotych ze środków dotacji celowej.