Języki obce

Podstawowym celem programu nauczania języków obcych w KSAP jest opanowanie przez słuchaczy języka specjalistycznego w stopniu pozwalającym na swobodną pracę w administracji publicznej.

Program nauczania języków obcych jest dostosowywany do poziomu, z jakim słuchacze rozpoczynają szkolenie. Każdy słuchacz uczy się obowiązkowo języka angielskiego oraz francuskiego lub niemieckiego. Pierwszym językiem obcym słuchacza, którego znajomość na koniec kształcenia stacjonarnego ma być potwierdzona na poziomie „C” jest język, który słuchacz zdawał podczas rekrutacji do KSAP. Słuchacz uczestniczy również w zajęciach z drugiego języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki). Zajęcia odbywają się w wymiarze po 6 godzin dydaktycznych tygodniowo dla każdego z dwóch języków.

Słuchacze mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach z innych języków obcych nauczanych w KSAP w ramach oferty zajęć dla pracowników administracji publicznej (obecnie są to następujące języki: hiszpański, rosyjski, arabski i chiński). Utworzenie grupy językowej dla początkujących jest możliwe w przypadku zebrania się odpowiedniej liczby chętnych.

Sprawdziany i egzamin końcowy

W toku kształcenia słuchacze przystępują do sprawdzianów, które służą ocenie postępów w nauce i do egzaminu końcowego, który ma na celu potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie A2, B1, B2 lub C.

Dyplom ukończenia KSAP

Znajomość języka obcego zostaje potwierdzona wpisem na dyplomie ukończenia KSAP w przypadku zaliczenia z wynikiem co najmniej 6 na 10 punktów egzaminu końcowego na poziomie B2 lub C z danego języka.

Słuchacz, który zda egzamin końcowy z języka obcego na poziomie A2 lub B1 nie otrzymuje wpisu na dyplomie, a jedynie zaświadczenie o zaliczeniu egzaminów językowych na danym poziomie.