SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują

Strona SYNERGII

Cel projektu

Na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej:

 • przygotowanie i realizacja nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie w polskiej administracji wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

Adresaci projektu

Uczestnikiem projektu są:

 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski,
 • instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • jednostki podległe oraz jednostki nadzorowane przez instytucje administracji centralnej lub rządowej terenowej z Polski lub krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  które podejmą się udziału w wypracowaniu, a w przypadku instytucji z Polski również wdrożeniu wypracowanych zaleceń w obszarze zarządzania instytucjami.

Instytucje wytypują do udziału w projekcie swoich przedstawicieli, pełniących funkcje kierownicze lub koordynujące zespół:

 • szczebel centralny (sekretarze stanu, podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych),

 • szczebel terenowy (wojewodowie, wicewojewodowie, kierownicy urzędów terenowych i ich zastępcy, dyrektorzy generalni, kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych instytucji i ich zastępcy, główni księgowi oraz równorzędne do wymienionych).   

Zgłoszone osoby tworzą zespół projektowy w instytucji uczestnika z równym udziałem kobiet i mężczyzn. W skład zespołu wchodzi: co najmniej jeden przedstawiciel najwyższego kierownictwa instytucji uczestnika (tj. sekretarz stanu, podsekretarz stanu, wojewoda, wicewojewoda, kierownik urzędu centralnego lub jego zastępca, dyrektor generalny) lub osoba upoważniona przez niego do projektowania i wprowadzania udoskonaleń o charakterze zarządczym w danej instytucji. Zespół wyznacza we wniosku zgłoszeniowym do projektu koordynatora zespołu do spraw organizacyjnych.

W projekcie udział weźmie łącznie 240 przedstawicieli instytucji administracji publicznych, w tym 120 osób z Polski oraz 120 przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Węgry, Łotwa).

Forma realizacji

Projekt będzie realizowany w 4 edycjach (pierwsza edycja – pilotażowa). Na każdą edycję projektu  składa się realizacja programu edukacyjno – kooperacyjnego oraz fazy wdrożeniowej.

Program edukacyjno-kooperacyjny przewiduje 22 dni zajęć prowadzonych w języku angielskim w Polsce (w siedzibie KSAP), w krajach partnerskich (Bułgaria, Łotwa, Węgry) oraz w formie online i obejmuje: 

 • cykl zajęć edukacyjnych (zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management), zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem), zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje, wykorzystanie IT w sektorze publicznym.
 • warsztaty problemowe – wypracowanie innowacyjnych zaleceń w obszarze zarządzania instytucją.

Sesje krajowe i wyjazdowe organizowane są w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp. Zajęcia realizowane są trybie stacjonarnym i zdalnym.

Wdrożenie dobrych praktyk
Wybrane, w drodze konkursu wewnętrznego w projekcie, polskie instytucje administracji publicznej otrzymają wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia nowego, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją.

Okres realizacji

Projekt realizowany będzie od września 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Partnerzy

Projekt realizowany przez KSAP w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa),
 • UPS – University of Public Service (Węgry).

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej   logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration     logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny