Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (AZ)

skrzyżowane osiem dłoni

Międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, I stopień – zarządzanie operacyjne.

Strona Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS)
 • Ludovika – University of Public Service (UPS)
logo fińskiego instytutu HAUS Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (UPS)

​Cel

Zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób.

Forma realizacji

 • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy)
 • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć)
 • sesje Development Center
 • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center)

Program

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wprowadzeniem do programu rozwojowego  jest jednodniowy warsztat budowania zespołów.

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

 • integralnego zarządzanie sobą,
 • zarządzania zespołami,
 • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
 • motywowania i inspirowania pracowników,
 • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • etyki,
 • antykorupcji.

Finalnym  elementem programu kształcenia będzie sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy  wymienią się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami. 

Forma zaliczenia

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny (KSAP, HAUS i NUPS) certyfikat ukończenia kompleksowego kursu kształcenia. Warunkiem jego uzyskania jest: 80% obecności na zajęciach w Polsce, 80% obecności na zajęciach poza Polską (Finlandia i Węgry) oraz przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie.

Okres realizacji projektu

Projekt „Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I stopień – zarządzanie operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej” realizowany jest w okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2021 r.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny