Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Akademia Zamówień Publicznych

Termin

11-05-2021, 12-05-2021, 13-05-2021, 14-05-2021

Termin

  • 11-14.05.2021
  • 25-28.05.2021
  • 8-11.06.2021
  • 22-25.06.2021
  • 29-30.06.2021

Czas trwania

godz. 9.00-16.00, tj. 18 dni szkoleniowych (144 godz. dydaktyczne)

Forma zajęć

szkolenie w formie online na platformie LiveWebinar

Liczba uczestników

30 osób

Koszt

4500.00 PLN

Adresat

pracownicy instytucji zamawiających każdego rodzaju oraz inne osoby poszukujące dogłębnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, którzy posiadają już dobrą znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

Cele

wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia

Efekty szkolenia

absolwent Akademii:
• rozumie rolę nabywców w zapewnieniu racjonalnego, biznesowego podejścia do zamówień publicznych rozumianych jako całościowy proces od zdefiniowania potrzeby do jej zaspokojenia
• posiada umiejętność współpracy z pracownikami komórek merytorycznych w celu określenia warunków zamówienia pozwalających na zgodne z prawem osiągnięcie celów merytorycznych zamówienia
• rozumie cele i ograniczenia funkcjonowania wykonawców i posiada umiejętność współpracy z wykonawcami dla wypracowania warunków zamówienia pozwalających na jego wykonanie na najlepszych warunkach rynkowych
• posiada umiejętność podejmowania i uzasadniania właściwych decyzji w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz w trakcie jego realizacji
• posiada znajomość dobrych i złych praktyk stosowanych w przeszłości i jest w stanie wnieść wartość dodaną do wypracowania nowych dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych

Program

Moduł I Wprowadzenie. Istota zamówień publicznych (2 dni)
1. Cele zamówień publicznych
1.1. Efektywność gospodarowania środkami publicznymi
1.1.1. Wydatki celowe i oszczędne
1.1.2. Maksymalizacja efektów
1.1.3. Optymalny dobór metod i środków
1.2. Realizacja polityki zakupowej państwa
1.2.1. Innowacje
1.2.2. Wsparcie MSP
1.2.3. Zielone zamówienia
1.2.4. Aspekty społeczne
1.2.5. Elektronizacja
1.3. Przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym
1.3.1. Zasady etyczne w zamówieniach publicznych (compliance)
1.3.2. Przeciwdziałanie konfliktom interesów
1.3.3. Zasady wykrywania nadużyć
1.4. Zapewnienie dostępu do zamówień w ramach rynku wewnętrznego UE: swoboda przepływu osób, towarów, kapitału, swoboda prowadzenia działalności
2. Pzp w systemie prawa
2.1.1. Prawo publiczne czy prywatne? Imperium a dominium, postępowanie administracyjne a postępowanie cywilne
2.1.2. Ustawa Pzp jako zbiór praw podmiotowych wykonawców
2.1.3. Stosowanie wykładni „co nie jest zakazane – jest dozwolone” i jej ograniczenia
3. Zasady udzielenia zamówień
3.1. Zasady Pzp
3.1.1. Równe traktowanie
3.1.2. Uczciwa konkurencja
3.1.3. Przejrzystość
3.1.4. Proporcjonalność
3.1.5. Efektywność
3.2. Zasada wzajemnego uznawania
3.3. Zasady kodeksowe: zasady współżycia społecznego, uczciwość kupiecka, nie wykorzystywanie pozycji dominującej
4. Zamówienia publiczne w organizacji
4.1. Cele i zadania instytucji zamawiającej i jej komórek organizacyjnych
4.2. Rola komórki zamówień publicznych
4.2.1. Realizacja celów zakupowych organizacji
4.2.2. Wyodrębnienie komórki zamówień publicznych i jej umiejscowienie w strukturze
4.2.3. Współpraca z klientami wewnętrznymi
4.2.4. Współpraca z wykonawcami
4.2.5. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
4.2.6. Bezpieczeństwo, ryzyko
4.3. Komisja przetargowa jako zespół zadaniowy
4.3.1. Rodzaje komisji przetargowych
4.3.2. Zakresy czynności komisji
4.3.3. Skład komisji, rola poszczególnych członków
4.3.4. Współpraca członków komisji
4.3.5. Kupcy (nabywcy), dwójki (tandemy) zakupowe
5. Opracowanie polityki zakupowej organizacji (warsztat umiejętności)
Moduł II Szacowanie wartości zamówienia. Planowanie. Strategie zakupowe (2 dni)
6. Szacowanie wartości zamówienia
6.1. Pojedyncze zamówienie
6.2. Dostawy podobne: „jeden cel” i „jeden sklep”
6.3. Usługi
6.4. Roboty budowlane
6.4.1. Pojęcie obiektu budowlanego
6.4.2. Wartość kosztorysowa a wartość zamówienia
6.5. Maksymalna wartość zobowiązania
7. Planowanie zamówień
7.1. Horyzont czasowy planowania wydatków
7.2. Plan zamówień a plan finansowy
8. Centralizacja i decentralizacja zamówień
8.1. Centralizacja
8.1.1. Centralizacja: zapotrzebowania, zamawiania, kupowania
8.1.2. Koncentracja a centralizacja
8.1.3. Narzędzia centralizacji: konsorcja zamawiających, centralny zamawiający, grupy zakupowe
8.2. Decentralizacja
8.2.1. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne
8.2.2. Dzielenie zamówień
8.2.3. Oferty częściowe, polityka rabatowa
9. Analiza rynku. Współpraca z wykonawcami
9.1. Źródła wiedzy o potencjalnych wykonawcach
9.2. Wstępne konsultacje rynkowe
9.3. Analiza ryzyka związanego z wykonawcami
9.4. Kategoryzacja wykonawców
9.5. Ocena wykonawców
9.6. Zarządzanie relacjami z wykonawcami (SRM)
10. Strategie zarządzania kategorią
10.1. Drzewo kategorii zakupowych
10.2. Analiza zamówień metodą ABC
10.3. Analiza XYZ
10.4. Macierz Kraljica
10.5. TCO
10.6. 5 sił Portera
11. Opracowanie strategii zarządzania kategorią zakupową (warsztat umiejętności)
Moduł III Analiza przedwdrożeniowa. Przygotowanie postępowania. Wybór trybu (2 dni)
12. Analiza potrzeb i wymagań
12.1. Identyfikacja potrzeb i definiowanie celów
12.2. Analiza kosztów i korzyści
12.3. Wybór sposobu zaspokojenia potrzeb
12.3.1. Wykonanie siłami własnymi (make or buy)
12.3.2. Koncesja – PPP – zamówienie publiczne - outsourcing
12.4. Analiza ryzyka
13. Przedmiot zamówienia
13.1. Opis przedmiotu zamówienia
13.1.1. Opis techniczny
13.1.2. Opis funkcjonalny
13.2. Trwałość relacji z wykonawcami a konkurencyjność i efektywność
13.2.1. Zakres podstawowy i warunkowy
13.2.2. Umowy wieloletnie z możliwością rozwiązania
13.2.3. Opcje
13.2.4. Umowy ramowe
13.2.5. System kwalifikowania
13.2.6. DSZ
14. Tryby udzielania zamówienia
14.1. Formalne i merytoryczne przesłanki wyboru trybu
14.2. Konkurs
Moduł IV Opracowanie dokumentów zamówienia. Zamówienia strategiczne. Elektronizacja (2 dni)
15. Sporządzanie dokumentów zamówienia
15.1. Ogłoszenia
15.2. Specyfikacja warunków zamówienia
15.3. Opis potrzeb i wymagań
16. Klauzule społeczne
17. Zielone zamówienia
18. Przebieg postępowań
19. Stosowanie narzędzi elektronicznych
19.1. Portale zakupowe
19.2. Aukcja i licytacja
19.3. E-katalogi i inne formy e-zamówień
Moduł V Kwalifikacja wykonawców (2 dni)
20. Kwalifikacja wykonawców
20.1. Swoboda dostępu do zamówień a wiarygodność wykonawcy
20.2. Podstawy wykluczenia
20.3. Warunki udziału
20.3.1. Uprawnienia do występowania w obrocie
20.3.2. Uprawnienia do prowadzenia działalności
20.3.3. Zdolności techniczne i zawodowe
20.3.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
20.4. Podmiotowe środki dowodowe
20.5. Prekwalifikacja, kryteria selekcji
20.6. Potwierdzenie kwalifikacji
20.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
20.6.2. Możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich
Moduł VI Wybór najkorzystniejszej oferty (2 dni)
21. Badanie ofert
21.1. Składanie i otwarcie ofert
21.2. Wyjaśnianie i poprawianie treści oferty
21.3. Przesłanki odrzucenia oferty
21.4. Rażąco niskie ceny
22. Kryteria oceny ofert
22.1. Podstawowe zasady odnoszące się do oceny ofert
22.2. Strategie i zasady wyboru oferty
22.3. Rodzaje kryteriów ze względu na przedmiot oceny
22.4. Dobór kryteriów i ich wag Procesem Hierarchii Analitycznej (warsztat umiejętności)
22.5. Zasady oceny ofert: kryteria wymierne i niewymierne
23. Zakończenie postępowania
Moduł VII Umowy w sprawie zamówień publicznych. Analiza powdrożeniowa (2 dni)
24. Umowy w sprawach zamówień publicznych na tle kodeksu cywilnego
24.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia wynikające z ustawy Pzp – klauzule abuzywne
24.2. Typy umów
24.3. Istotne postanowienia umowy: kto, co, komu, kiedy, za ile
24.4. Odbiory, płatności, pokwitowanie
24.5. Gwarancja, rękojmia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
24.6. Kary umowne, odszkodowanie, odstąpienie od umowy
25. Tworzenie istotnych postanowień umowy
25.1. Umowy najkorzystniejsze ekonomicznie
25.1.1. Identyfikacja ryzyka i jego wycena
25.1.2. Przyporządkowanie ryzyka stronom umowy
25.2. Efektywne postanowienia umowy (warsztaty)
25.2.1. Przedmiot umowy: umowy starannego działania a umowy rezultatu, przedmiot określony co do gatunku a wskazanie marki, elastyczny zakres prac
25.2.2. Określenie wysokości wynagrodzenia/ceny: ryczałtowe, kosztorysowe, poprzez wskazanie podstaw, mieszane
25.2.3. Dostosowanie wynagrodzenia/ceny do zmieniających się warunków
25.3. Podwykonawstwo
26. Zmiana umowy
26.1. Zasada niezmienności umów i jej rola w systemie zamówień
26.2. Dopuszczalny zakres zmian umów i ewolucja przepisów w tym zakresie
26.3. Przewidywanie zmian umowy
27. Rozstrzyganie sporów
28. Analiza powdrożeniowa
Moduł VIII Zamówienie jako projekt (2 dni)
29. Zarządzanie projektami (warsztat umiejętności)
Moduł IX Komunikacja i negocjacje w zamówieniach publicznych (2 dni)
30. Trening negocjacyjny (warsztat umiejętności)