Anna Markowska

Anna Markowska - wieloletni pracownik Rządowego Centrum Legislacji, Naczelnik Wydziału Analiz i Legislacji Departamentu Spraw Parlamentarnych KPRM, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Regulacji Cyfrowych KPRM, do którego zadań należy zapewnienie obsługi legislacyjnej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Prowadząca liczne szkolenia i zajęcia, w tym dla legislatorów – w ramach aplikacji legislacyjnej (jako wieloletni patron oraz wykładowca), oraz w ramach projektów szkoleniowych z zakresu procesu legislacyjnego oraz zasad tworzenia aktów prawa krajowego, zarówno na potrzeby administracji rządowej, jak i rynku komercyjnego.

Autorka publikacji „Rządowy proces legislacyjny – opis procedur”, Warszawa 2014 oraz artykułów z publikacji „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu Legis”.

W roku 2015 odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji, a w roku 2019 odznaczona Medalem z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości za zasługi w pracy dla administracji publicznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia