Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Rządowe procedury legislacyjne – poziom podstawowy

Termin

02-07-2020, 03-07-2020

Termin

2-3.07.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe) -  godz. 9.00-12.30

Forma zajęć

seminarium oparte na przykładach i dokumentach właściwych dla rządowego procesu legislacyjnego

Liczba uczestników

15

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Markowska

Adresat

nieprawnicy (merytoryści)

Cele

 • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami kształtującymi rządowy proces legislacyjny oraz z głównymi etapami rządowego procesu legislacyjnego
 • zaprezentowanie zasadniczych różnic w trybie procedowania aktu prawnego w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego oraz wskazanie niezbędnych dokumentów, których wymóg opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem dokumentu rządowego
 • podanie podstawowych aktów prawnych oraz zaprezentowanie głównych stron internetowych odnoszących się do rządowego procesu legislacyjnego

Efekty szkolenia

 • nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rodzajów projektów dokumentów rządowych i etapów procedury legislacyjnej właściwej do ich procedowania
 • pozyskanie informacji odnośnie aktów prawnych oraz stron internetowych właściwych dla rządowej procedury legislacyjnej
 • znajomość podstawowych wymogów formalno-prawnych regulujących rządowy proces legislacyjny

Program

 • Zasady opracowania aktu prawnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji
 • Procedowanie projektu dokumentu rządowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury wpisu projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych, etapu uzgodnień, etapu właściwych komitetów, etapu Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz etapu Rady Ministrów
 • Zaakcentowanie specyficznej roli Rządowego Centrum Legislacji w rządowym procesie legislacyjnym
 • Wskazanie istnych różnić w rządowej procedurze legislacyjnej w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego
 • Wskazanie niezbędnych dokumentów, których obowiązek opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem
 • Skierowanie projektu ustawy do prac parlamentarnych