Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Rządowa procedura legislacyjna (poziom podstawowy, średniozaawansowany, zawansowany)

Termin

02-06-2022

Termin

2.06.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online. Seminarium oparte na przykładach i dokumentach właściwych dla rządowego procesu legislacyjnego

Liczba uczestników

15

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Markowska

Adresat

Poziom podstawowy – prawnicy ze stażem pracy do 2 lat,

Poziom średniozaawansowany – prawnicy ze stażem pracy powyżej  2 – 5 lat,

Poziom zawansowany – prawnicy ze stażem pracy powyżej 5 lat.

Cele

 • zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami kształtującymi rządowy proces legislacyjny, a także utrwalenie wiedzy o rządowym procesie legislacyjnym, ze szczególnym zaakacentowaniem ostatnich zmian dokonanych w rządowej procedurze legislacyjnej;
 • zaprezentowanie zasadniczych różnic w trybie procedowania aktu prawnego w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego oraz wskazanie niezbędnych dokumentów, których wymóg opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem dokumentu rządowego;
 • podanie podstawowych aktów prawnych oraz zaprezentowanie głównych stron internetowych odnoszących się do rządowego procesu legislacyjnego.

Efekty szkolenia

 • nabycie i utrwalenie praktycznej wiedzy na temat rodzajów projektów dokumentów rządowych i etapów procedury legislacyjnej właściwej do ich procedowania;
 • pozyskanie informacji odnośnie aktów prawnych oraz stron internetowych właściwych dla rządowej procedury legislacyjnej;
 • znajomość wymogów formalno-prawnych regulujących rządowy proces legislacyjny.

Program

 • Zasady opracowania aktu prawnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;
 • Procedowanie projektu dokumentu rządowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury wpisu projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych, etapu uzgodnień, etapu właściwych komitetów, etapu Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz etapu Rady Ministrów;
 • Zaakcentowanie roli Rządowego Centrum Legislacji w rządowym procesie legislacyjnym;
 • Rola organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w rządowym procesie legislacyjnym;
 • Wskazanie istnych różnić w rządowej procedurze legislacyjnej w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego;
 • Wskazanie niezbędnych dokumentów, których obowiązek opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem;
 • Skierowanie projektu ustawy do prac parlamentarnych (kwestia poprawek i autopoprawek).