Dariusz Makowski

pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką dokumentu elektronicznego i budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby administracji publicznej w tym tych realizujących e-usługi publiczne. Uczestnik sympozjów i konferencji krajowych jak i międzynarodowych w zakresie e-administracji i e-archiwistyki. W ramach wykonywanych obowiązków, współpracuje w działaniach związanych z monitorowaniem procesu legislacyjnego i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją w tym przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. Od kilku lat uczestniczy w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych i w innych jednostkach administracji publicznej. Realizuje również zadania z zakresu budowy, rozwoju i obsługi programów i systemów teleinformatycznych, wspierających działalność archiwalną. W ramach zespołu projektowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych brał udział w pracach związanych z budową i wdrożeniem w archiwach państwowych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, również jako kierownik projektu. Był członkiem Komitetu Sterującego Projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz różnych zespołów zadaniowych i roboczych powoływanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w celu realizacji jego polityki w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi systemu ADE i przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Prowadzone szkolenia