Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Symulacja postępowania administracyjnego

Termin

12-05-2016, 13-05-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty oparte na wypracowywaniu przez słuchaczy koncepcji rozwiązywania kolejnych sytuacji procesowych zapewniających prawidłowy tok postępowania; słuchacze w dwuosobowych grupach będą przygotowywać projekty odpowiednich pism procesowych organu w związku z wpływającymi pismami stron, podmiotów na prawach strony lub podmiotów nie mających statusu strony.

Liczba uczestników

16

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji procesowych

Efekty szkolenia

pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego  reagowania na typowe i nietypowe zdarzenia w toku postępowania i formułowania pism  

Program

wszczęcie postępowania i usuwanie braków formalnych

 • wniosek o udział w postępowaniu podmiotu na prawach strony
 • cofnięcie wniosku
 • żądanie zawieszenia postępowania
 • żądanie umorzenia postępowania
 • wnioski dowodowe
 • środki odwoławcze pochodzące od strony
 • wystąpienia podmiotu, który nie brał udziału w postępowaniu (będącego pominiętą stroną postępowania i nie będącego stroną postępowania)
 • wnioski w postępowaniu odwoławczym
 • żądanie dostępu do akt postępowania