Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Praktyczne aspekty stosowania pracy zdalnej w administracji publicznej oraz dalsze zmiany dotyczące warunków zatrudnienia

Termin

05-04-2023

Termin

5.04.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00 

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

1 wolne miejsce

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

 • poinformowanie o nowych przepisach i zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych i zmian,

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowych rozwiązań prawnych i zakresem zmian przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

W związku z zakończeniem w dniu 9 marca br. prac parlamentarnych nad nowelizacją Kodeksu pracy (druk sejmowy 2932) i spodziewanym przyspieszeniem wejścia w życie tych zmian - szkolenie rozpocznie się od omówienia zmian w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad tworzenia informacji z art. 29 § 3 Kodeksu pracy oraz nowego uprawnienia pracownika o wnioskowanie o zmianę wprowadzonych już warunków zatrudnienia.

 1. Ogólne zasady stosowania pracy zdalnej w urzędach, w szczególności:
 • Jak poprawnie wprowadza się pracę zdalną? Czy w urzędzie musi być stosowana praca zdalna?
 • Jakie postanowienia trzeba zawrzeć w uzgodnieniu przejścia na pracę zdalną? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy uzgodnienie przejścia na pracę zdalną trzeba będzie przechowywać w części B akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są ogólne warunki wykonywania pracy zdalnej, w tym kontroli pracownika (urzędnika) w trakcie takiej pracy?
 • Jakie są koszty pracy zdalnej i jak urząd może je skalkulować? (propozycje praktycznych rozwiązań),
 • Jakie dokumenty pracownikowi (urzędnikowi), który ma pracować zdalnie musi przygotować: dział kadr, dział BHP, IOD?
 • Jakie oświadczenia trzeba odebrać od pracownika (urzędnika) przed dopuszczeniem go do pracy zdalnej?
 • W jakim akcie normatywnym określa się konkretne zasady wykonywania pracy zdalnej w danym urzędzie?
 • Czy lepiej jest mieć Porozumienie zbiorowe, Regulamin zasad wykonywania pracy zdalnej czy indywidualne porozumienia?
 • Jakie postanowienia trzeba zawrzeć w Porozumieniu lub w Regulaminie zasad wykonywania pracy zdalnej obowiązującym w danym urzędzie?
 • Na jakich zasadach będzie można zakończyć pracę zdalną? Czy uprawnienie do jej zakończenia będzie przysługiwało obydwu stronom stosunku pracy?
 • Co może być powodem zakończenia pracy zdalnej?
 • Jak szybko będzie musiał nastąpić powrót do pracy stacjonarnej?
 1. Jakie są odrębności w przypadku pracy zdalnej na wniosek uprawnionego pracownika (urzędnika)?
 • Czy taka praca zdalna może być całkowita albo hybrydowa? Kto o tym decyduje?
 • Czy można odmówić pracy zdalnej w przypadku uprawnionego pracownika (urzędnika)? Jakie obowiązki informacyjnie trzeba będzie wtedy spełnić i jakie będą skutki odmowy?
 • Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej na wniosek uprawnionego pracownika (urzędnika)?
 • Jakie dokumenty muszą zostać sporządzone i odebrane od pracownika (urzędnika) mającego świadczyć taką pracę zdalną?
 • Czy pracodawca będzie mógł „odebrać” pracę zdalną, np. gdy pracownik (urzędnik) nie będzie się sprawdzał w takiej organizacji pracy?
 • Jakie dalsze zmiany nastąpią, gdy zostanie wprowadzona praca zdalna w ramach elastycznej organizacji pracy?
 1. W jakich sytuacjach kierownik urzędu (dyrektor generalny) będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?
 • Jakie działanie pracodawcy będzie musiało poprzedzać wydanie polecenia pracy zdalnej?
 • Jakie będą konsekwencje niezłożenia przez pracownika (urzędnika) oświadczenia na temat warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie koszty po stronie urzędu będzie generować praca zdalna na polecenie pracodawcy?
 • Z czego będą wynikały zasady wykonywania pracy zdanej na polecenie pracodawcy?
 • Jakie dokumenty będą musiały zostać sporządzone i odebrane?
 • Na jakich zasadach i w jakim terminie pracodawca będzie mógł odwołać polecenie pracy zdalnej?
 1. Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może świadczyć pracę zdalną okazjonalną i czym się ona różni od standardowej pracy zdalnej?
 • Czy pracę zdalną trzeba w jakiś sposób wdrożyć w urzędzie?
 • Czy pracującemu zdalnie okazjonalnie zmieni się miejsce pracy?
 • Ile dni pracy zdalnej okazjonalnej przysługuje pracownikowi (urzędnikowi)? Czy ten limit można zmniejszyć lub zwiększyć w danym urzędzie?
 • Czy dni wykorzystanej pracy zdalnej okazjonalnej trzeba zliczać?
 • Jaki będzie skutek przekroczenia limitu dni takiej pracy?
 • Czy wykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie wpisywać w świadectwie pracy pracownika (urzędnika)?
 • Czy bezpośredni przełożony musi zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracownik (urzędnik) może wykorzystać jednorazowo wszystkie dni pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy praca zdalna okazjonalna może być świadczona z zagranicy?
 • Jakie będą skutki wezwania pracownika (urzędnika) do urzędu, gdy będzie w pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną pracownik (urzędnik) może świadczyć na własnym laptopie? Czy urząd musi płacić ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do pracy?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej przysługuje zwrot kosztów zużytego na jej świadczenie prądu i Internetu?
 • Jakie dokumenty trzeba sporządzić dla pracującego zdalnie okazjonalnie?
 • Czy pracujący zdalnie okazjonalnie musi odbyć szkolenie okresowe bhp?
 • Czy pracujący zdalnie musi przestrzegać procedury ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdanej?
 • Czy pracujący zdalnie okazjonalnie musi mieć ergonomiczne stanowisko pracy?
 • Czy pracującego zdalnie okazjonalnie można skontrolować w zakresie np. czasu pracy, przestrzegania bhp, przestrzegania ochrony danych osobowych?
 1. Na czym będą polegały zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia?
 • Od kiedy trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony (i ewentualnie dokonywać konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia)?
 • Czy zmiany oznaczają także podawanie przyczyny wypowiedzeń zmieniających umowy na czas określony?
 • Co nie będzie mogło być przyczyną wypowiedzenia, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Czy trzeba się będzie tłumaczyć z tego, że po umowie na czas określony pracownikowi (urzędnikowi) nie została zaproponowana kolejna umowa o pracę?
 • Jakie nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników (urzędników) zostaną wprowadzone? Czy warto sobie zawczasu przygotować wzory dokumentów?
 • Czy wszystkie nowe obowiązki informacyjne będą wymagały sporządzenia pracownikom (urzędnikom) indywidualnych dokumentów?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie aktualizować przekazane dokumenty?
 • Jakie nowe wnioski związane z zatrudnieniem pracownicy (urzędnicy) będą mogli składać i czy pracodawca będzie musiał odpowiedzieć na te wnioski?
 • Jaki będzie termin na odpowiedź i czy w razie odmowy trzeba będzie podać uzasadnienie?
 • Czy trzeba będzie zaktualizować przepisy dotyczące równego traktowania wywieszone na tablicy ogłoszeń albo w intranecie?