Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

05-12-2017, 06-12-2017

Termin

5-6.12.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

 • omówienie zasad postępowania dowodowego ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad wywodzonych ze zmian Kpa w 2017 r.
 • przedstawienie praktycznych problemów przeprowadzania postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych
 • nabycie umiejętności w zakresie  prawidłowego sporządzania uzasadnienia decyzji administracyjnej

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania i utrwalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania decyzji administracyjnej odpowiadającej standardom przewidzianym w Kpa 

Program

 • Zasady postępowania dowodowego i formy jego prowadzenia.
 • Problematyka ciężaru dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe i zasady ich przeprowadzania
 • Najczęstsze błędy postępowania dowodowego
 • Funkcje uzasadnienia jako elementu decyzji administracyjnej.
 • Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych. Metoda formułowania uzasadnień decyzji.
 • Rodzaje wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej.
 • Uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji