Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

20-04-2017, 21-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych przeprowadzania postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych  przewidzianych w Kpa
 • nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ustaleń prawnych i faktycznych, na których organ opiera rozstrzygnięcie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania i utrwalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania decyzji administracyjnej odpowiadającej standardom przewidzianym w Kpa

Program

 • Zasady  postępowania dowodowego i formy jego prowadzenia (postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna).
 • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe. Najczęstsze błędy postępowania dowodowego
 • Funkcje uzasadnienia jako elementu decyzji administracyjnej.
 • Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych. Metoda formułowania uzasadnień decyzji. Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji