Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

15-12-2016, 16-12-2016

Czas trwania

II terminy: 12-13.12.2016 oraz 15-16.12.2016

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
  • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

  • przedstawienie praktycznych przeprowadzania postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych  przewidzianych w Kpa
  • nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ustaleń prawnych i faktycznych, na których organ opiera rozstrzygnięcie

Efekty szkolenia

  • Zasady postępowania dowodowego i formy jego prowadzenia (postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna).
  • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
  • Środki dowodowe. Najczęstsze błędy postępowania dowodowego
  • Funkcje uzasadnienia jako elementu decyzji administracyjnej.
  • Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych. Metoda formułowania uzasadnień decyzji. Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej
  • Uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji