Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe i uzasadnienie decyzji administracyjnej

Termin

09-10-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów stosowania zasad postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych
 • zapoznanie się z zasadami sporządzania uzasadnienia faktycznego i prawnego

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Program

 • Forma postępowania dowodowego (postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna)
 • Zasady postępowania dowodowego
 • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • System źródeł dowodowych
 • Istota i cel uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Treść uzasadnienia: uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne
 • Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych
 • Metoda redagowania uzasadnień decyzji
 • Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej