Tytuł szkolenia

Poligon Menedżerski - szkolenie zamknięte

Termin

17-06-2019, 18-06-2019, 19-06-2019

Termin

17-19.06.2019

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niższego i średniego szczebla zarządzania, którzy nie sprawowali dotąd funkcji kierowniczej lub nie zrealizowali do tej pory szkolenia z tego zakresu.

 

Cele

Rozwój umiejętności menedżerskich niezbędnych do efektywnego kierowania zespołem, w tym służących zwiększeniu efektywności pracy zespołu i motywacji pracowników.

Program

1. Wyznaczanie celów

 •    priorytety- na czym polega trudność z ich określeniem i przestrzeganiem
 •    weryfikacja priorytetów
 •    rezultat vs cel- kluczowe rozróżnianie
 •    cele strategiczne i operacyjne
 •    budowa celów krótko i długoterminowych
 •    kryteria prawidłowo wyznaczonego celu

2. Komunikacja menedżerska

 • znaczenie komunikacji, diagnoza stylu komunikowania się
 • narzędzia komunikacji menedżerskiej
 • przekazywanie celów i priorytetów, wyjaśnianie decyzji, informowanie o zmianach, wydawanie poleceń
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • komunikowanie trudnych decyzji personalnych
 • komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • zarządzanie informacją

3. Efektywne delegowanie zadań

 • delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania
 • zasady skutecznego delegowania zadań
 • dopasowywanie zadań do kompetencji pracowników
 • wspieranie realizacji zadań
 • korygowanie błędów

4. Motywowanie w praktyce

 • teorie motywacji, zaangażowania i ich praktyczne zastosowanie
 • indywidualna motywacja pracownika
 • wpływ automotywacji kierowników na podwładnych
 • motywowanie zespołu
 • komunikacja motywująca
 • błędy motywowania
 • radzenie sobie z zastrzeżeniami i z demotywacją