Tytuł szkolenia

Organizacja pracy własnej - szkolenie zamknięte

Termin

24-06-2019, 25-06-2019

Termin

24-25.06.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Poznanie przez uczestników metod zarządzania sobą w czasie, ukierunkowywania siebie na wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę, możliwości i założone cele.

Program

1. Zarządzanie czasem – umiejętne wykorzystywanie możliwości czasowych
2. Identyfikacja swoich metod zarządzania czasem (atutów i słabości)
3. Różnica między „zarządzanie czasem” a „zarządzanie sobą w czasie”
4. Bariery utrudniające zarządzaniem sobą w czasie
5. Rozpoznawanie „pożeraczy czasu”
6. Identyfikacja priorytetów zadań: „pilne, ważne, mniej ważne, mniej pilne”
7. Planowanie i koncentracja na priorytetach
8. Ustalanie celów i działań
9. Monitorowanie przebiegu pracy i ocena stopnia realizacji
10. Efektywność pracy
11. Stres – przyjaciel czy wróg
12. Wykonywana praca a umiejętności, cele osobiste i prywatna hierarchia wartości – wzajemne zależności, automotywacja