Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Nowe Prawo zamówień publicznych od stycznia 2021 r.

Termin

05-10-2020

Termin

5.10.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja i analiza przypadków

Liczba uczestników

30

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • kierownicy zamawiającego
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie lub przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • osoby zajmujące się kontrolą udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Cele

Przekrojowe omówienie systematyki i przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji. Analiza porównawcza nowych regulacji z dotychczas obowiązującymi.

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, co ułatwi stosowanie tej ustawy w praktyce

Program

 • Systematyka nowego Prawa zamówień publicznych
 • Nowe regulacje dotyczące etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
 • Udzielanie zamówień poniżej progów unijnych na nowych zasadach (zamówienia bagatelne, tryb podstawowy)
 • Zmiany w trybach od progów unijnych
 • Wybór oferty najkorzystniejszej – nowe rozwiązania
 • Nowe regulacje dotyczące umów o  zamówienie publiczne
 • Co nowego w środkach ochrony prawnej
 • Kontrola udzielania zamówień – nowe podejście