Tytuł szkolenia

Fundusze Europejskie 2021-2027 – nowe zasady realizacji i rozliczania projektów unijnych

Termin

15-05-2023, 16-05-2023

Termin

15-16.05.2023

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Prezentacja, analiza przykładów, dyskusja

Liczba uczestników

40

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Ingrid Szrajer

Adresat

 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy
 • pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje, Stowarzyszenia i Fundusze pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO)

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027. Poznanie zasad realizacji nowych projektów - czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać, kiedy pierwsze konkursy, ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny, jak się przygotować się do aplikowania o Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz KPO. 

Efekty szkolenia

 • ułatwienie odnalezienia się w ramach FE 2021-2027 i KPO
 • przygotowanie do realizacji i obsługi projektów i przedsięwzięć
 • zauważenie różnic i ryzyk związanych z uruchamianiem i realizacją nowych projektów i przedsięwzięć

Program

 • Nowy okres programowania na lata 2021-2027
  • Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki
  • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy
  • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania
 • System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy – podobieństwa i różnice
 • Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy
 • Nowe zasady finansowania projektów
  • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
  • Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy – case study
  • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
 • Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia)
  • Wsparcie na badania i innowacje dla nauki
  • Cyfryzacja
  • Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii
  • Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska
  • Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
  • Wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury
  • Wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia
  • Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu
  • Wsparcie opieki nad dziećmi
  • Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
  • Wsparcie szkolnictwa wyższego
  • Równość, integracja i niedyskryminacja
 • Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy
  • Matryca kwalifikowalności
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • Zakupy środków trwałych
  • Trwałość projektów i przedsięwzięć
  • Wybór wykonawców – nowe podejście
  • Wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów i przedsięwzięć
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką