Tytuł szkolenia

Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym

Termin

13-10-2017

Termin

13.10.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w proces wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych, takich jak:

 • kierowanie wezwań,
 • doręczanie pism w toku postępowania,
 • udostępnianie akt administracyjnych,
 • obliczanie terminów w ramach postepowania,
 • zachowanie terminów załatwiania sprawy administracyjnej,
 • prowadzenie metryki sprawy administracyjnej,
 • sporządzanie protokołu albo adnotacji.

Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w zakresie dokonywania czynności organu wynikające z nowelizacji Kpa z 2017 r.

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego formułowania wezwań,
 • doręczania pism,
 • przestrzegania terminów załatwiania spraw,
 • prowadzenia akt sprawy i ich udostępniania.

Program

 • Doręczenie - pojęcie, skutki prawne oraz formy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu informatyzacji postępowania administracyjnego na czynność doręczania pism
 • Wezwania  i inne pisma procesowe kierowane do stron i innych uczestników postępowania  (zakres, elementy, zasady formułowania)
 • Terminy - rodzaje, zasady obliczania, przywracanie terminu
 • Terminy załatwiania spraw administracyjnych (rodzaje terminów, bezczynność i przewlekłość, sygnalizacja uchybienia terminu i wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, ponaglenie jako forma zwalczania opieszałości organu administracji publicznej, zasady rozstrzygania ponaglenia)
 • Zwalczanie bezczynności i przewlekłości przez sady administracyjne (wzmianka) 
 • Utrwalanie czynności procesowych – protokół, adnotacja
 • Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej – zasady i zakres prowadzenia metryki
 • Udostępniania akt sprawy (pojęcie akt sprawy, podmioty uprawnione, zakres i forma udostępniania, odmowa udostępnienia)