Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych – studium trzech wariantów postępowania – procedura krok po kroku

Termin

06-04-2022

Termin

6.04.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

30

Koszt

450.00 PLN

Adresat

 • kierownicy zamawiającego
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • członkowie komisji przetargowych
 • osoby zajmujące się kontrolą udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Cele

Omówienie krok po kroku trybu podstawowego w jego trzech możliwych wariantach postępowania, z uwzględnieniem specyfiki postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, w tym obowiązku pełnej elektronizacji postępowania. 

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń, właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, co ułatwi stosowanie trybu podstawowego w praktyce.   

Program

 

 

 1. Zakres zastosowania przepisów działu II ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
 2. Tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie pierwszym bez negocjacji – procedura krok po kroku
 3. Tryb podstawowy z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie drugim z możliwymi negocjacjami – procedura krok po kroku
 4. Tryb podstawowy z art. 275 pkt 3 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie trzecim z obligatoryjnymi negocjacjami – procedura krok po kroku
 5. Specyfikacja warunków zamówienia
 6. Opis potrzeb i wymagań
 7. Wszczęcie postępowania
 8. Ogłoszenia zamieszczane w BZP właściwe dla trybu podstawowego
 9. Elektroniczna komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw oraz innych dokumentów lub oświadczeń
 10. Strona internetowa prowadzonego postępowania
 11. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców, w tym podmiotowe środki dowodowe
 12. Przedmiotowe środki dowodowe
 13. Związanie ofertą
 14. Składanie i otwarcie ofert
 15. Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach przekazywana
  w trybie art. 81 ustawy Pzp
 16. Ocena ofert
 17. Kryteria oceny ofert
 18. Przesłanki odrzucenia oferty
 19. Wybór najkorzystniejszej oferty
 20. Zakończenie postępowania
 21. Dokumentowanie postępowania