Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych – studium trzech wariantów postępowania – procedura krok po kroku

Termin

07-07-2021

Termin

7.07.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

30

Koszt

350.00 PLN

Adresat

 • kierownicy zamawiającego
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • członkowie komisji przetargowych
 • osoby zajmujące się kontrolą udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Cele

Omówienie krok po kroku trybu podstawowego w jego trzech możliwych wariantach postępowania, z uwzględnieniem specyfiki postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, w tym obowiązku pełnej elektronizacji postępowania. 

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń, właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, co ułatwi stosowanie trybu podstawowego w praktyce.   

Program

 • Zakres zastosowania przepisów działu II ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie pierwszym bez negocjacji – procedura krok po kroku
 • Tryb podstawowy z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie drugim z możliwymi negocjacjami – procedura krok po kroku
 • Tryb podstawowy z art. 275 pkt 3 ustawy Pzp – schemat postępowania w wariancie trzecim z obligatoryjnymi negocjacjami – procedura krok po kroku
 • Specyfikacja warunków zamówienia
 • Opis potrzeb i wymagań
 • Wszczęcie postępowania
 • Ogłoszenia zamieszczane w BZP właściwe dla trybu podstawowego
 • Elektroniczna komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw oraz innych dokumentów lub oświadczeń
 • Strona internetowa prowadzonego postępowania
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców, w tym podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Związanie ofertą
 • Składanie i otwarcie ofert
 • Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach przekazywana
 • w trybie art. 81 ustawy Pzp
 • Ocena ofert
 • Kryteria oceny ofert
 • Przesłanki odrzucenia oferty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zakończenie postępowania
 • Dokumentowanie postępowania