Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Akademia Zamówień Publicznych

Termin

04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021

Termin

4.10 - 14.12.2021

Czas trwania

godz. 9.00-16.00, tj. 18 dni szkoleniowych (144 godz. dydaktyczne)

Liczba uczestników

30

Koszt

4400.00 PLN

Adresat

pracownicy instytucji zamawiających każdego rodzaju oraz inne osoby poszukujące dogłębnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, którzy posiadają już dobrą znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

Cele

wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania
i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia

Efekty szkolenia

absolwent Akademii:

 • rozumie rolę nabywców w zapewnieniu racjonalnego, biznesowego podejścia do zamówień publicznych rozumianych jako całościowy proces od zdefiniowania potrzeby do jej zaspokojenia
 • posiada umiejętność współpracy z pracownikami komórek merytorycznych
 • w celu określenia warunków zamówienia pozwalających na zgodne
 • z prawem osiągnięcie celów merytorycznych zamówienia
 • rozumie cele i ograniczenia funkcjonowania wykonawców i posiada umiejętność współpracy z wykonawcami dla wypracowania warunków zamówienia pozwalających na jego wykonanie na najlepszych warunkach                   rynkowych
 • posiada umiejętność podejmowania i uzasadniania właściwych decyzji w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • oraz w trakcie jego realizacji
 • posiada znajomość dobrych i złych  praktyk stosowanych w przeszłości i jest
 • w stanie wnieść wartość dodaną do wypracowania nowych dobrych praktyk
 • w zakresie zamówień publicznych

Program

Moduł I Wprowadzenie. Istota zamówień publicznych (2 dni)

 1. Cele zamówień publicznych
  • Efektywność gospodarowania środkami publicznymi
   1. Wydatki celowe i oszczędne
   2. Maksymalizacja efektów
   3. Optymalny dobór metod i środków
  • Realizacja polityki zakupowej państwa
   1. Innowacje
   2. Wsparcie MSP
   3. Zielone zamówienia
   4. Aspekty społeczne
   5. Elektronizacja
  • Przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym
   1. Zasady etyczne w zamówieniach publicznych (compliance)
   2. Przeciwdziałanie konfliktom interesów
   3. Zasady wykrywania nadużyć
  • Zapewnienie dostępu do zamówień w ramach rynku wewnętrznego UE: swoboda przepływu osób, towarów, kapitału, swoboda prowadzenia działalności
 2. Pzp w systemie prawa
  • Prawo publiczne czy prywatne? Imperium a dominium, postępowanie administracyjne a postępowanie cywilne
  • Ustawa Pzp jako zbiór praw podmiotowych wykonawców
  • Stosowanie wykładni „co nie jest zakazane – jest dozwolone” i jej ograniczenia
 3. Zasady udzielenia zamówień
  • Zasady Pzp
   1. Równe traktowanie
   2. Uczciwa konkurencja
   3. Przejrzystość
   4. Proporcjonalność
   5. Efektywność
  • Zasada wzajemnego uznawania
  • Zasady kodeksowe: zasady współżycia społecznego, uczciwość kupiecka, nie wykorzystywanie pozycji dominującej
 4. Zamówienia publiczne w organizacji
  • Cele i zadania instytucji zamawiającej i jej komórek organizacyjnych
  • Rola komórki zamówień publicznych
   1. Realizacja celów zakupowych organizacji
   2. Wyodrębnienie komórki zamówień publicznych i jej umiejscowienie w strukturze
   3. Współpraca z klientami wewnętrznymi
   4. Współpraca z wykonawcami
   5. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
   6. Bezpieczeństwo, ryzyko
  • Komisja przetargowa jako zespół zadaniowy
   1. Rodzaje komisji przetargowych
   2. Zakresy czynności komisji
   3. Skład komisji, rola poszczególnych członków
   4. Współpraca członków komisji
   5. Kupcy (nabywcy), dwójki (tandemy) zakupowe
 • Opracowanie polityki zakupowej organizacji (warsztat umiejętności)

Moduł II Szacowanie wartości zamówienia. Planowanie. Strategie zakupowe (2 dni)

 1. Szacowanie wartości zamówienia
  • Pojedyncze zamówienie
  • Dostawy podobne: „jeden cel” i „jeden sklep”
  • Usługi
  • Roboty budowlane
   1. Pojęcie obiektu budowlanego
   2. Wartość kosztorysowa a wartość zamówienia
  • Maksymalna wartość zobowiązania
 2. Planowanie zamówień
  • Horyzont czasowy planowania wydatków
  • Plan zamówień a plan finansowy
 3. Centralizacja i decentralizacja zamówień
  • Centralizacja
   1. Centralizacja: zapotrzebowania, zamawiania, kupowania
   2. Koncentracja a centralizacja
   3. Narzędzia centralizacji: konsorcja zamawiających, centralny zamawiający, grupy zakupowe
  • Decentralizacja
   1. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne
   2. Dzielenie zamówień
   3. Oferty częściowe, polityka rabatowa
 4. Analiza rynku. Współpraca z wykonawcami
  • Źródła wiedzy o potencjalnych wykonawcach
  • Wstępne konsultacje rynkowe
  • Analiza ryzyka związanego z wykonawcami
  • Kategoryzacja wykonawców
  • Ocena wykonawców
  • Zarządzanie relacjami z wykonawcami (SRM)
 5. Strategie zarządzania kategorią
  • Drzewo kategorii zakupowych
  • Analiza zamówień metodą ABC
  • Analiza XYZ
  • Macierz Kraljica
  • TCO
  • 5 sił Portera
 6. Opracowanie strategii zarządzania kategorią zakupową (warsztat umiejętności)

 

Moduł III Analiza przedwdrożeniowa. Przygotowanie postępowania. Wybór trybu (2 dni)

 1. Analiza potrzeb i wymagań
  • Identyfikacja potrzeb i definiowanie celów
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Wybór sposobu zaspokojenia potrzeb
   1. Wykonanie siłami własnymi (make or buy)
   2. Koncesja – PPP – zamówienie publiczne - outsourcing
  • Analiza ryzyka
 2. Przedmiot zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia
   1. Opis techniczny
   2. Opis funkcjonalny
  • Trwałość relacji z wykonawcami a konkurencyjność i efektywność
   1. Zakres podstawowy i warunkowy
   2. Umowy wieloletnie z możliwością rozwiązania
   3. Opcje
   4. Umowy ramowe
   5. System kwalifikowania
   6. DSZ
 3. Tryby udzielania zamówienia
  • Formalne i merytoryczne przesłanki wyboru trybu
  • Konkurs

Moduł IV Opracowanie dokumentów zamówienia. Zamówienia strategiczne. Elektronizacja (2 dni)

 1. Sporządzanie dokumentów zamówienia
  • Ogłoszenia
  • Specyfikacja warunków zamówienia
  • Opis potrzeb i wymagań
 2. Klauzule społeczne
 3. Zielone zamówienia
 4. Przebieg postępowań
 5. Stosowanie narzędzi elektronicznych
  • Portale zakupowe
  • Aukcja i licytacja
  • E-katalogi i inne formy e-zamówień

Moduł V Kwalifikacja wykonawców (2 dni)

 1. Kwalifikacja wykonawców   
  • Swoboda dostępu do zamówień a wiarygodność wykonawcy
  • Podstawy wykluczenia
  • Warunki udziału
   1. Uprawnienia do występowania w obrocie
   2. Uprawnienia do prowadzenia działalności
   3. Zdolności techniczne i zawodowe
   4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  • Podmiotowe środki dowodowe
  • Prekwalifikacja, kryteria selekcji
  • Potwierdzenie kwalifikacji
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
   2. Możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich

Moduł VI Wybór najkorzystniejszej oferty (2 dni)

 1. Badanie ofert
  • Składanie i otwarcie ofert
  • Wyjaśnianie i poprawianie treści oferty
  • Przesłanki odrzucenia oferty
  • Rażąco niskie ceny
 2. Kryteria oceny ofert
  • Podstawowe zasady odnoszące się do oceny ofert
  • Strategie i zasady wyboru oferty
  • Rodzaje kryteriów ze względu na przedmiot oceny
  • Dobór kryteriów i ich wag Procesem Hierarchii Analitycznej (warsztat umiejętności)
  • Zasady oceny ofert: kryteria wymierne i niewymierne
 3. Zakończenie postępowania

Moduł VII Umowy w sprawie zamówień publicznych. Analiza powdrożeniowa (2 dni)

 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych na tle kodeksu cywilnego
  • Zasada swobody umów i jej ograniczenia wynikające z ustawy Pzp – klauzule abuzywne
  • Typy umów
  • Istotne postanowienia umowy: kto, co, komu, kiedy, za ile
  • Odbiory, płatności, pokwitowanie
  • Gwarancja, rękojmia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • Kary umowne, odszkodowanie, odstąpienie od umowy
 2. Tworzenie istotnych postanowień umowy
  • Umowy najkorzystniejsze ekonomicznie
   1. Identyfikacja ryzyka i jego wycena
   2. Przyporządkowanie ryzyka stronom umowy
  • Efektywne postanowienia umowy (warsztaty)
   1. Przedmiot umowy: umowy starannego działania a umowy rezultatu, przedmiot określony co do gatunku a wskazanie marki, elastyczny zakres prac
   2. Określenie wysokości wynagrodzenia/ceny: ryczałtowe, kosztorysowe, poprzez wskazanie podstaw, mieszane
   3. Dostosowanie wynagrodzenia/ceny do zmieniających się warunków
  • Podwykonawstwo
 3. Zmiana umowy
  • Zasada niezmienności umów i jej rola w systemie zamówień
  • Dopuszczalny zakres zmian umów i ewolucja przepisów w tym zakresie
  • Przewidywanie zmian umowy
 4. Rozstrzyganie sporów
 5. Analiza powdrożeniowa

Moduł VIII Zamówienie jako projekt (2 dni)

 1. Zarządzanie projektami (warsztat umiejętności)

Moduł IX Komunikacja i negocjacje w zamówieniach publicznych (2 dni)

     30. Trening negocjacyjny (warsztat umiejętności)     

 

Do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu wymagane jest min. 80% frekwencji.