18.03.2022
Nabór

VADEMECUM ADMINISTRACJI – studium dla dyrektorów w służbie cywilnej

Zapraszamy dyrektorów o niedługim stażu w służbie cywilnej do udziału w studium, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności rządowej. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Cel

Celem studium jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności rządowej, co ma w maksymalnym stopniu ułatwić płynne wejście w specyficzne realia pracy w administracji.

Program

W szczególności zajęcia będą koncertowały się wokół takich zagadnień jak:

 • środowisko prawne,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie informacją i komunikacja,
 • zarządzenie ludźmi i zadaniami.

Program uwzględnia specyficzne uwarunkowania pracy w administracji publicznej.

Bloki tematyczne

   

 ŚRODOWISKO PRAWNE

 1. Specyfika administracji – cele i potrzeba istnienia służby cywilnej, organizacja, zasady działania służby cywilnej, kodeks etyki, apolityczność, konieczność rozwoju zawodowego, zachowanie w Internecie, odpowiedzialność urzędnicza.
 2. Tworzenie aktów prawnych, ocena skutków regulacji, Rządowy proces legislacyjny (uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie, konsultacje publiczne, komisja prawnicza, przyjmowanie aktów prawnych).
 3. Sądownictwo administracyjne. Zasady postępowania administracyjnego.
 4. Prawo pracy a ustawa o służbie cywilnej –
  przepisy pracownicze w służbie cywilnej (zasady rekrutacji, oceny okresowe, opisy stanowisk, pozapracownicze formy zatrudnienia).

 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

 1. Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, przepisy wewnętrzne w urzędzie. Zarządzanie przez cele. Audyty i kontrole w administracji.
 2. Gospodarowanie mieniem urzędu zgodnie
  z ustawą o finansach publicznych, budżet urzędu.
 3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, zasady dotyczące sygnalistów, cyberbezpieczeństwo.
 4. Prawo zamówień publicznych, udział
  w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.
   

 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I KOMUNIKACJA

 1. Zarządzanie kryzysowe.
 2. Komunikacja ze społeczeństwem, dostęp
  i ponowne użycie informacji publicznej, otwarte dane, prosty język.
 3. Zarządzanie informacją i obiegiem dokumentów w urzędzie (instrukcja kancelaryjna, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, archiwizacja, doręczenia elektroniczne).

 ZARZĄDZENIE LUDŹMI I ZADANIAMI

 1. Skuteczne motywowanie pracowników
  (dostępne narzędzia).
 2. Zarządzanie czasem pracy własnym
  i podległych pracowników.
 3. Zarządzanie zespołem zróżnicowanym
  wiekowo i kulturowo.
 4. Zarządzanie projektami w administracji publicznej.

 

Uczestnicy

 1. dyrektorzy generalni urzędu,
 2. kierujący departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób

o niedługim stażu w służbie cywilnej (w szczególności krótszym niż 12 miesięcy).

Wykładowcy i trenerzy

Studium poprowadzą doświadczeni praktycy, zarówno w zakresie pracy w administracji, jak i działalności dydaktycznej.

Zakres czasowy

Studium obejmuje łącznie 62 godziny dydaktyczne podzielone na 10 dni szkoleniowych. Wszystkie zajęcia odbędą się w terminach wskazanych poniżej. W przypadkach losowych  KSAP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie, o których uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 4h lub 8h dydaktycznych w danym dniu.

Terminy i forma zajęć

 • 6.04.2022 r. – zajęcia stacjonarne w KSAP
 • 12.04.2022 r. – zajęcia online
 • 21.04.2022 r. – zajęcia online
 • 11.05.2022 r. – zajęcia stacjonarne w KSAP
 • 12.05.2022 r. – zajęcia online
 • 18.05.2022 r. – sesja wyjazdowa (o ile, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, będzie możliwe zorganizowanie sesji wyjazdowej)
 • 19.05.2022 r. – sesja wyjazdowa (o ile, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, będzie możliwe zorganizowanie sesji wyjazdowej)
 • 2.06.2022 r. – zajęcia online
 • 3.06.2022 r. – zajęcia online
 • 9.06.2022 r. – zajęcia stacjonarne w KSAP

Zaliczenie

Udział przynajmniej w 80% zajęć.

Koszt udziału

Cena 2500 zł obejmuje:

 • wysokiej jakości zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe (w formie papierowej bądź elektronicznej),
 • przerwy kawowe i lunch (w trakcie zajęć stacjonarnych),
 • nocleg, wyżywienie i transport w ramach sesji wyjazdowej (w sytuacji, gdy ze względu na bieżącą sytuację, nie będzie możliwe zorganizowanie sesji wyjazdowej koszt studium zostanie odpowiednio pomniejszony),
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie studium.

Cena nie obejmuje noclegów i transportu w związku z zajęciami stacjonarnymi realizowanymi na terenie KSAP.

Płatność

Zapłaty można dokonać po zakończeniu studium, na podstawie przesłanej faktury za usługę szkoleniową z 14-dniowym terminem płatności.

Rekrutacja

W celu zgłoszenia się do udziału w studium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie po podpisaniu go przez osobę upoważnioną, wysłać mailem (skan) na adres natalia.kolodziej-leszek@ksap.gov.pl

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do dnia 31 marca 2022 r. Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w studium zostanie przesłana, na adresy mailowe podane w formularzu, do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Studium zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 15 osób. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Natalia Kołodziej-Leszek, kierownik Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego KSAP:

Pliki do pobrania