08.02.2021
Programy i projekty

Rekrutacja do Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Ruszyła kolejna tura rekrutacji. Od 8 lutego do 19 marca 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Zapraszamy na spotkania informacyjne.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Akademii Zarządzania:

  • 22 lutego 2021 r. , godz. 15:00-16:00
  • 26 lutego 2021 r., godz. 10:00-11:00
  • 5 marca 2021 r., godz. 10:00-11:00
  • 15 marca 2021 r. godz. 15:00-16:00

Rejestracja na spotkania na stronie Akademii Zarządzania.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Akademii Zarządzania, w zakładce Rekrutacja.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania to program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Program jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Cel projektu

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Uczestnicy projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Projekt obejmie wsparciem 120 osób.
Udział w programie kształcenia jest bezpłatny.

Forma realizacji

  • dwudziestodniowy program kształcenia dla kadry menadżerskiej średniego szczebla (zajęcia rozłożone w czasie do 9 miesięcy),
  • zajęcia organizowane w Polsce (10 dni zajęć) oraz w instytucjach partnerskich w Finlandii (5 dni zajęć) i na Węgrzech (5 dni zajęć),
  • sesje Development Center,
  • indywidualne sesje coachingowe dla uczestników (2 sesje coachingowe  informacji zwrotnej z Development Center).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Zapraszamy!

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny