Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zmiany w prawie pracy

Termin

27-06-2022

Termin

27.06.2022

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

 • poinformowanie o zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat zmian,

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

 1. Rewolucyjne zmiany w zakresie uprawnień pracowników/urzędników - rodziców i opiekunów:
 1. Na jakich zasadach pracownikowi/urzędnikowi będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • Czym zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie się różniło od urlopu na żądanie?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Czy fakt skorzystania z tego zwolnienia trzeba będzie wpisać w świadectwie pracy?
 1. Czy nowe przepisy zmienią zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Czy pracownicy/urzędnicy ze stopniem niepełnosprawności będą mogli korzystać z tego uprawnienia w taki sam sposób, jak obecnie?
 1. Na jakich zasadach pracownikowi/urzędnikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakich sytuacjach pracownik/urzędnik będzie mógł skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik/urzędnik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje pracownik/urzędnik będzie podawał we wniosku i czy pracodawca będzie mógł je sprawdzić?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego albo pracownik/urzędnik z niego zrezygnować?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika/urzędnika?
 • Jak długo pracownikowi/urzędnikowi będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie trzeba wpisywać w świadectwie pracy?
 1. Jak będzie zorganizowana nowa instytucja prawa pracy - elastyczna organizacja pracy ?
 • Czy tylko rodzice dzieci w wieku do 8 lat będą mogli występować o elastyczną organizację pracy? Kto jeszcze?
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, do kiedy będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo pracownikowi/urzędnikowi będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 1. Jak się zmienią przepisy o urlopie rodzicielskim?
 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Na ile części można będzie podzielić urlop rodzicielski? Czy będą wymogi co do długości części oraz przerw między nimi? Jaki będzie minimalny wymiar jednej części urlopu rodzicielskiego?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Czy pracownik/urzędnik będzie mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka dziecka będzie na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach pracownik/urzędnik będzie mógł zrezygnować z urlopu rodzicielskiego? Czy pracodawca będzie musiał się zgodzić?
 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik/urzędnik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian? Czy trzeba będzie zwracać pracownikom/urzędnikom wnioski o urlopy rodzicielskie po to, żeby je zmienili i złożyli jeszcze raz?
 1. Na jakich zasadach pracownik/urzędnik będzie mógł korzystać z urlopu ojcowskiego po zmianach?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie dopuszczał pracowników/urzędników do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Co się zmieni w porównaniu z obecnym stanem prawnym?
 1. Jak zostaną doprecyzowane przepisy w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem?
 • Jak długo pracownik/urzędnik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?
 1. W jakiej postaci będą składane wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?
 2. Na jakich zasadach będzie przysługiwać ochrona trwałości zatrudnienia pracownic/urzędniczek w ciąży oraz pracowników/urzędników korzystających z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów?
 3. Czy naruszanie przepisów o uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych, zwłaszcza przepisów o elastycznej organizacji pracy, urlopie opiekuńczym oraz o zwolnieniu od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie wykroczeniem?
 1. Nowe obowiązki informacyjne zwłaszcza wobec nowo zatrudnionych pracowników/urzędników:
 • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
 • Czy pracownicy/urzędnicy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje?
 • Co z pracownikami/urzędnikami zatrudnionymi przed zamianami? Czy im także trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 1. Zmiany w zakresie zawierania i  rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:
 • Jakie zmiany doprecyzowujące przepisy zostaną wprowadzone?
 • Jak będzie się wskazywać miejsce pracy po zmianie przepisów?
 • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na pracodawców z obszaru administracji?
 • Na jakich zasadach pracownik/urzędnik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?
 1. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy:
 • Czy praca zdalna będzie mogła być stała lub hybrydowa (rotacyjna)? Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy?
 • Jak będzie się wprowadzało pracę zdalną pracownikom/urzędnikom, zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik/urzędnik będzie mógł „na siłę” wrócić do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika/urzędnika wykonującego pracę zdalną?
 • W jakich sytuacjach pracownik/urzędnik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy/urzędnicy będą mogli z niej korzystać?
 1. Nowe zasady kontroli obecności w organizmie pracownika/urzędnika alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:
 • Czy urzędy/jednostki organizacyjne będą mogły wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • Gdzie trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna? Jakie będą obowiązki osób odpowiedzialnych za kontrole? Czy wprowadzenie takiej kontroli będzie się wiązało z kosztami?
 • Co trzeba będzie wykazać, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika/urzędnika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika/urzędnika i jego wynagrodzenie? Czy czas kontroli będzie musiał być odzwierciedlony w ewidencji czasu pracy?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
 • Na jakich zasadach w urzędzie/jednostce organizacyjnej będzie przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników/urzędników nieobjętych kontrolą prewencyjną?
 1. Jakie nowe obowiązki, w tym dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?
 • Jaka jest definicja czynnej służby wojskowej, którą trzeba wpisać w świadectwie pracy?
 • Jakie okresy służby wojskowej mają wpływ na urlop wypoczynkowy pracownika/urzędnika?
 • Jakie szczególne obowiązki ma pracodawca wobec pracowników/urzędników powołanych do wojska?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie zwalniać pracowników/urzędników wezwanych w celu wykonania świadczenia osobistego?