Tytuł szkolenia

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w procedurze administracyjnej w perspektywie sądów

Termin

07-11-2019, 08-11-2019

Termin

7-8.11.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

 • pracownicy organów centralnych oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania (odwoławczego lub ponownie prowadzonego przez ten sam organ)
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę 

Cele

Analiza konsekwencji prawnych nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dla organów administracyjnych wyższego stopnia.

Efekty szkolenia

 • poznanie celów i założeń zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 • poznanie nowych obowiązków organów administracyjnych oraz nowych uprawnień procesowych stron 

Program

 • Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i skarga do WSA
 • Rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony
 • Poświadczanie odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem;
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 • Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji  
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Ugoda administracyjna
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • Uzupełniające postępowanie wyjaśniające i wytyczne organu odwoławczego
 • Sprzeciw od decyzji 
 • Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądem