Tytuł szkolenia

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w procedurze administracyjnej w perspektywie sądów

Termin

21-09-2017, 22-09-2017

Termin

21-22.09.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

 • pracownicy organów centralnych oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania (odwoławczego lub ponownie prowadzonego przez ten sam organ)
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę 

Cele

Analiza konsekwencji prawnych nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dla organów administracyjnych wyższego stopnia. 

Efekty szkolenia

 • poznanie celów i założeń zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 • poznanie nowych obowiązków organów administracyjnych oraz nowych uprawnień procesowych stron 

Program

 • Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego;
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie;
 • Rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony;
 • Poświadczanie odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem;
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym;
 • Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania;
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji;    
 • Administracyjne kary pieniężne;
 • Ugoda administracyjna;
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania;
 • Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej do sądu;
 • Sprzeciw od decyzji; 
 • Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądem.