Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w procedurze administracyjnej w perspektywie sądów

Termin

27-06-2017, 28-06-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

 pracownicy organów centralnych oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za
prowadzenie postępowania (odwoławczego lub ponownie prowadzonego przez ten
sam organ)
 pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowywanie
odpowiedzi na skargę
 pracownicy reprezentujący organ przed sądami administracyjnymi
 kadra kierownicza

Cele

Analiza konsekwencji prawnych nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dla
organów administracyjnych wyższego stopnia. Przygotowanie nowej, skutecznej strategii
postępowania w urzędzie.

Efekty szkolenia

 poznanie celów i założeń zmian dokonanych w Kodeksie postępowania
administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
 poznanie nowych obowiązków organów administracyjnych oraz nowych uprawnień
procesowych stron
 poznanie nowych kompetencji sądów oraz nowych zasad prowadzenia postępowania
mediacyjnego
 nabycie umiejętności poruszania się w zmodyfikowanym środowisku prawnym

Program

Dzień I
1. Uzasadnienie potrzeby i wskazanie celu nowych regulacji;
2. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego;
3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie;
4. Potwierdzanie dokumentów za zgodność;
5. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
(art.79a k.p.a.);
6. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem
znacznej liczby podmiotów;
7. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść
strony (art. 81a k.p.a.);
8. Mediacja w postępowaniu administracyjnym;
8
9. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania
(art. 106 §6 i art. 106a k.p.a.);
10. Administracyjne kary pieniężne;
11. Milczące załatwienie sprawy;
12. Ugoda administracyjna;
13. Administracyjne postępowanie uproszczone;
14. Europejska Współpraca Administracyjna;
15. Pytania i dyskusja.
Dzień II
1. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego – zrzeczenie się prawa do odwołania;
2. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego skargi;
3. Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a.);
4. Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu
administracyjnego (art. 53 §4 p.p.s.a.);
5. Możliwość wniesienia skargi do sądu zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy;
6. Sprzeciw od decyzji:
- przedmiot sprzeciwu;
- elementy sprzeciwu;
- termin na wniesienie sprzeciwu;
- miejsce wniesienia sprzeciwu;
- obowiązek przekazania akt sądowi w terminie 14 dni i możliwość nałożenia grzywny
przez sąd;
- uwzględnienie sprzeciwu;
- możliwość rozpoznania sprawy bez akt;
- termin i forma rozpatrzenia sprzeciwu przez sąd;
- zakres przedmiotowy sprawy ze sprzeciwu na decyzję;
- możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego (uwzględnienie sprzeciwu,
oddalenie sprzeciwu);
- zażalenie w przedmiocie grzywny;
- skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego
sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym;
- sprzeciw jako podstawa pobrania przez sąd wpisu stałego;
7. Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi
(art. 116 oraz 116 a-e p.p.s.a.);
- pojęcie mediatora i sposób jego wyboru;
- niejawny charakter postępowania mediacyjnego;
- obowiązek zachowania w tajemnicy faktów o których uczestnicy dowiedzieli się
w związku z prowadzeniem mediacji;
- zakaz wykorzystywania propozycji ugodowych, ujawnionych faktów lub oświadczeń
złożonych w toku postępowania mediacyjnego;
- obowiązki mediatora w zakresie bezstronności;
- prawo wglądu do akt sprawy i jego ograniczenia;
- prawo mediatora do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych
z przeprowadzeniem mediacji;
- protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego i jego elementy;
8. Przesłanki rozpoznania sprawy przez sąd w trybie uproszczonym;
9. Pytania i dyskusja
10. Konsultacje z uczestnikami szkolenia